0

مقالات روانشناسی

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

مقالات روانشناسی

 1: سايه روشن مرگ در شعر بررسي روانشناختي مفهوم مرگ در شعر مهدي اخوان ثالث و سهراب سپهري
مرادي كوچي سكينه، فروزاني فرزانه
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  شعر، روانشناسي، مرگ، اليزابت راس، اخوان ثالث، سپهري
خلاصه:

مرگ از جمله مفاهيمي است كه انسان از آغاز تمدن بشري تا زمانه علم ودانش كنوني، واكنش هاي متفاوتي چون كنجكاوي وترس را در انسان بر انگيخته است. چه بسا بااين انديشه، اليزابت كوبلر راس در سال 1969، با بررسي واكنشهاي رواني افراد محتضر، نظريه مرحله اي راتدوين كرد كه بر اساس آن، هر فرد در بازتاب نسبت به مرگ قريب الوقوع خود، به طور معمول پاسخ پنج گانه انكار، خشم، چانه زني، افسردگي وپذيرش رانشان مي دهد. بر مبناي ديدگاه وي، تسليم و پذيرش در برابر مرگ، نقطه پاياني زندگي انسان است. بررسي هاي جداگانه گروه ديگري از روانشناسان نيز بازتابهاي رواني انسان را در رويارويي با تجربه از دست دادن فردي عزيز در اثر مرگ با سه مرحله اجتناب، مواجهه وسازگاري نشان مي دهد.
از سوي ديگر چگونگي رويارويي انسان با مرگ، به نگرش انسان به زندگي، باورها وبويژه اعتقاد به هر نوع هستي بعد از مرگ بستگي دارد. شعر به عنوان بازتاب انديشه هاي شاعر و مرثيه سرايي، يكي از بازنمودهاي اندوه شاعر در برابر يك سوگ از جمله واكنش هايي كه اين بينش دروني انسان را متبلور مي سازد، بستر مناسبي براي اينگونه پژوهش هاي روانشناختي به شمار مي آيد.
براين اساس، در اين پژوهش، مجموعه اشعارسهراب سپهري ومهدي اخوان ثالث، دو تن از مشهورترين شاعران معاصر ادبيات فارسي، به عنوان جامعه آماري جهت تفسير روانشناختي بر اساس دو نظريه فوق در نظر گرفته شده است. اين نوشتار برآنست با در نظر گرفتن پيچيدگي نقد روانشناختي و دشواري كمي سازي مفاهيم ادبي، با جستجوي نگاه اين دو شاعر به زندگي ومرگ وبازتاب اين نگرش در سوگنامه اي كه هر يك در مرگ فروغ فرخزاد سروده اند، درجه انطباق اين دو نظريه را در اين اشعار نشان دهد. بر اساس نتايج اين پژوهش، ترسيم دو چهره متفاوت از مرگ بر مبناي نگاه مرگ گريز اخوان ثالث ونگاه آرماني سپهري به مرگ وزندگي، گوياي تاثير چگونگي بينش نسبت به مرگ در رويارويي باآنست.

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:04 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 2: رابطه هوش هيجاني و عملكرد تحصيلي در دانشجويان شاغل و غير شاغل دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز
برون ليلا، مكوندي فرزانه
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  هوش هيجاني، عملكرد تحصيلي
خلاصه:

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفه هاي آن در بين دانشجويان شاغل و غير شاغل دانشگاه آزاد اسلامي شهر رامهرمز بود. حجم نمونه شامل 134 نفر از دانشجويان دختر و پسر شاغل (67 دختر و 67 پسر) بودند كه به صورت تصادفي طبقه اي از بين كليه دانشجويان انتخاب شدند. ابزار هاي مورد استفاده آزمون 90 سوالي هوش هيجاني بار-اون و نمره هاي عملكرد تحصيلي (معدل كل) دانشجويان بودند. اين تحقيق از نوع همبستگي بود و براي تجزيه وتحليل داده ها از ضرايب همبستگي پيرسون استفاده شد نتايج بدست آمده نشان داد كه بين هوش هيجاني و عملگرد تحصيلي دانشجويان غير شاغل در سطح معنا داري (a=0.05) رابطه معني داري وجود دارد و بين هوش هيجاني و عمتكرد تحصيلي دانشجويان شاغل در سطح معناداري (a=0.05) رابطه معنا داري وجود ندارد.
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفه هاي آن در بين دانشجويان شاغل وغير شاغل دانشگاه آزاد اسلامي شهر رامهرمز بود. حجم نمونه شامل 134 نفر از دانشجويان دختر و پسر شاغل (67 دختر و 67 پسر) بودند كه به صورت تصادفي طبقه اي از بين كليه دانشجويان انتخاب شدند. ابزار هاي مورد استفاده آزمون 90 سوالي هوش هيجاني بار-اون و نمره هاي عملكرد تحصيلي (معدل كل) دانشجويان بودند.اين تحقيق از نوع همبستگي بود و براي تجزيه و تحليل داده ها از ضرايب همبستگي پيرسون استفاده شد نتايج بدست آمده نشان داد كه بين هوش هيجاني و عملگرد تحصيلي دانشجويان غير شاغل در سطح معنا داري (a=0.05) رابطه معني داري وجود دارد و بين هوش هيجاني و عمتكرد تحصيلي دانشجويان شاغل در سطح معناداري

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:05 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 3: توسعه دانشگاهها و کاربرد روانشناسي در ورزش
رياضي زهره
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  روانشناسي، ورزش، انگيزش
خلاصه:

بشر داراي نيازهاي متنوعي است که برخي از آنها مي تواند به وسيله ورزش ارضا شود. تمايز مهمي، بين انگيزش دروني و بيروني وجود دارد. پژوهش هاي معاصر نشان مي دهد که انگيزش دروني عامل مهمتري براي اکثريت شرکت کنندگان در ورزش است. يکي از انگيزه هاي مهم که خصوصا با ورزش در ارتباط است نياز به موقعيت است. پر نفوذ ترين تئوري که تبيين موفقيت راجستجو مي کند از مک کلند مي باشد. موفقيت، تشويق شفاهي، آموزش، و بازسازي اسناد همگي مي توانند خود باوري را تقويت کنند.
در اين مقاله کوشش شده است کاربرد علم و روانشناسي در ورزش و مباني علمي و پژوهشي آن مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:05 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 4: مقايسه مشکلات رفتاري فرزندان مادران آموزگار شاغل با فرزندان مادران ساير مشاغل و خانه دار شهرستان فيروزآباد
خسروي صدراله، برديده محمدرضا، بهزادي صغري
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  مشکلات رفتاري، مادران شاغل، مادران خانه دار
خلاصه:

هدف: پژوهشهاي متعدد نشان داده اند که موقعيت اجتماعي خانواده، وضع اقتصادي آن و افکار و عقايد، کيفيت تربيت والدين و چگونگي اشتغال آنها در طرز تلقي و رفتار کودکان تاثير فراوان دارد. هدف اين پژوهش بررسي مشکلات رفتاري فرزندان مادران آموزگار و مقايسه آن با مشکلات رفتاري فرزندان مادران ساير مشاغل و خانه دار بود.
روش: پژوهش توصيفي مقطعي مي باشد. در اين بررسي 240 نفر مادر (60 نفر آموزگار، 60 نفر پرستار، 60 نفر ماما، 60 نفر خانه دار) شرکت داشتند. شاغلين با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي منظم از مرکز بهداشت درمان و آموزش و پرورش شهرستان فيروزآباد انتخاب شدند. مادران خانه دار با استفاده از نمونه گيري داوطلبانه انتخاب شدند. از پرسشنامه
CBCL براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده، داده ها با استفاده از روش مانوا تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که تفاوت معني داري بين مشکلات رفتاري فرزندان چهار گروه وجود دارد
.(P<0.0001)  در بين مشاغل تفاوت معني داري بين مشکلات رفتاري فرزندان پرستار و ماما و بين آموزگار و ماما وجود نداشت در صورتي که بين فرزندان آموزگار و پرستار در بعضي از مقياس ها تفاوت وجود داشت.
نتيجه گيري: بر اساس اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت وضعيت اشتغال مادران در مشکلات رفتاري فرزندان تاثير دارد

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:05 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 5: بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي (زنان) با تمايل آنها به کارآفريني در سازمان ها و ادارات دولتي شهر شيراز
احمدي عباداله، محمدي حميدرضا
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  شخصيت، ويژگي هاي شخصيتي، زنان، کارآفريني
خلاصه:

هدف از اين پژوهش بررسي و توصيف ويژگي هاي شخصيتي (زنان) در سازمان ها و بررسي تمايل آنها به کارآفريني و همچنين تحليل رابطه آن دو با يکديگر مي باشد. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق شامل کليه زنان سازمان هاي دولتي شهر شيراز مي باشد که تعداد آنان 359 نفر بودند و با استفاده از روش طبقه اي تصادفي، متناسب با حجم طبقه تعداد 153 نفر به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته شخصيت و کارآفريني به ترتيب شامل 35 و 54 سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس هفت درجه اي ليکرت بود. اعتبار پرسشنامه شخصيت و کارآفريني بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.78 و 0.81 برآورد گرديد. پس از جمع آوري داده ها فرضيه هاي تحقيق از طريق ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي، ضريب همبستگي اسپيرمن و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بين ويژگي هاي شخصيتي (زنان) با تمايل آنها به کارآفريني رابطه معناداري وجود دارد، لذا پيشنهاد مي شد، به دليل اينکه ويژگي هاي شخصيتي (زنان) با کارآفريني ارتباط دارند، شناخت ويژگي ها و خصايص شخصيتي در زنان بر روي کارآفريني تاثير گذاشته و با تقويت اين ويژگي ها مي توان کارآفريني را در زنان افزايش داد

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:05 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 6: بررسي رابطه بين مهارت هاي رواني با اضطراب ورزشي در ورزشكاران نخبه ورزش هاي مختلف در شهرستان شيراز
رضواني اصل رضوان
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  مهارت هاي رواني، اضطراب ورزشي، ورزشكار نخبه، ورزش هاي مختلف
خلاصه:

امروزه توسعه مهارت هاي رواني براي تعديل اضطراب در شرايط سخت رقابت از عوامل مهم موفقيت ورزشكاران در سطوح بالاي ورزشي به شمار مي آيد. هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين مهارت هاي رواني بااضطراب ورزشي در ورزشكاران نخبه ورزش هاي مختلف در شهرستان شيراز در سال 1387 است. روش اين تحقيق توصيفي واز نوع ميداني است. ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامه سنجش مهارت هاي رواني اسميت، استچوتز و اسمول (1995) و پرسشنامه اضطراب ورزشي مارتن و همکاران (1990) است. روايي و پايايي اين پرسشنامه ها موفقيت آميز گزارش شدند. نمونه آماري تحقيق  128ورزشكار نخبه رشته هاي مختلف ورزشي است.پس از جمع آوري داده ها از روش هاي آمار توصيفي واستنباطي-ضريب همبستگي پيرسون براي تحليل داده ها استفاده شد. آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان داد بين مهارت هاي رواني بامقياس اضطراب ورزشي (r=.20) رابطه معني داري وجود دارد. همچنين بين مهارت هاي رواني با خرده مقياس اعتماد به نفس(r=.35) رابطه معني دار مشاهده شده است وبا اضطراب بدني واضطراب شناختي به ترتيب (r=-.11 و r=-.12) همبستگي ضعيف و منفي وجود دارد. به عبارتي ورزشكاران نخبه با افزايش مهارت هاي رواني خود حد بهينه اي از اضطراب را براي رقابت هاي ورزشي تجربه كرده اند

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:05 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 7: شيوه هاي تربيت فرزند در قالب داستان كوتاه
نميرانيان كتايون
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه: 
خلاصه:

تربيت صحيح فرزند، يكي از دغدغه هاي اصلي هر خانواده اي است. در اين نوشتار، در قالب داستان كوتاه كه برمبناي خاطرات حقيقي دوران كودكي نويسنده (مهين بانو نورافروز-متولد 1319) است، سطر به سطر اين اثرات مثبت تربيتي را شاهديم.
1- اين نوشتار شايد نه حتي در بخش اصلي ولي به هرحال به نظر بنده قابل ارايه است به دلايل زير:
2- در قالب ملموس خواندني داستان بيان شده
.
3- عملي و آزموده است
.
4- برمبناي فرهنگ ايراني است نه تنها الگوبرداري از تئوريهاي غربي كه گاه در جامعه ما جواب نمي دهند

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:05 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 8: رابطه ويژگيهاي شخصيتي با سبكهاي عشق (صميميت، لذت و تعهد) در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهر اهواز
مشاك رويا
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  ويژگيهاي شخصيتي، صميميت، لذت، تعهد، دانشجويان
خلاصه:

هدف از پژوهش حاضر، رابطه ويژگيهاي شخصيتي (روان رنجورخويي، برونگرايي، باز بودن نسبت به تجربه، توافق و وجداني بودن) با سبكهاي عشق (صميميت، لذت و تعهد) در دانشجويان دانشگاه آزاد شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 120 نفر دانشجو بود كه در سال تحصيلي 87-1386 به تحصيل اشتغال داشتند و به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و با آزمونهاي شخصيتي نئو(NEO-FFI)  و اشترنبرگ مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغييري نشان داد كه: بين روان نژندي با عشق، صميميت، لذت و تعهد دانشجويان رابطه منفي معني دار وجود دارد. بين برونگرايي، توافق و وجداني بودن با عشق، صميميت و تعهد دانشجويان رابطه مثبت معني داروجود دارد و همچنين؛ بين برونگرايي، باز بودن نسبت به تجربه، توافق و وجداني بودن با لذت رابطه مثبت معني دار وجود دارد

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:05 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 9: بررسي و مقايسه اثربخشي دو پروتکل تمريني يک جلسه اي و دو جلسه اي در هفته بر ميزان افسردگي
حسين پور دلاوري صديقه
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  افسردگي، پروتکل تمريني يک جلسه اي و دو جلسه اي، دختران دانشجو
خلاصه:

به منظور بررسي و مقايسه اثربخشي دو پروتکل تمريني يک جلسه اي و دو جلسه اي در هفته بر ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه مطالعه اي نيمه تجربي بر روي آزمودني هاي موردنظر انجام گرفته است. بدين منظور 480 نفر دانشجو که در کلاس تربيت بدني يک ثبت نام کردند پرسشنامه افسردگي بک را پاسخ دادند و 80 نفر که نمره اکتسابي افسردگي بين 14 -40 داشتند انتخاب شدند و به صورت دو گروه 40 نفري، گروه تجربي يک (يک جلسه تمرين در هفته به مدت 60 در هر جلسه) و گروه تجربي دو (دو جلسه تمرين در هفته به مدت 60 در هر جلسه)، در اين تحقيق شرکت کردند. پروتکل تمريني شامل تمرينات معمول در درس تربيت بدني يک بود و اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه افسردگي (تست 21 سوالي بک) جمع آوري گرديد.
جهت تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها از آمار توصيفي و
آمار استباطي (ttest) استفاده گرديد. (با بهره گيري از نرم افزارSpss).
نتايج نشان دادند
 -1اختلاف معني داري بين پروتکل تمريني يک جلسه اي با افسردگي آزمودنيها وجود ندارد.
 -2
اختلاف معني داري بين پروتکل تمريني دو جلسه اي با افسردگي آزمودنيها وجود دارد.
 -3
اختلاف معني داري بين دو پروتکل تمريني يک و دو جلسه اي با ميزان افسردگي آزمودني ها وجود دارد.

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:05 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 10: استرس شغلي، گرانباري نقش، سرسختي روانشناختي، کنترل، تعهد، مبارزه طلبي
عمادي شيرازه، نيسي عبدالكاظم، احمدي عبداله
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  استرس شغلي، گرانباري نقش، سرسختي روانشناختي، کنترل، تعهد، مبارزه طلبي
خلاصه:

 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه گرانباري نقش و سرسختي روانشناختي با استرس شغلي، در بين کارکنان كارخانه سيمان فارس بود. در اين تحقيق 165 نفر از کارکنان اين واحد با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. در اين تحقيق از پرسشنامه هاي گرانباري نقش، سرسختي روانشناختي و استرس شغلي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها، در بخش يافته هاي آمار توصيفي از ميانگين، انحراف استاندارد، فراواني و درصد و در بخش آمار استنباطي از روش همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان استفاده گرديد. نتايج نشان داد که رابطه بين گرانباري نقش با استرس شغلي (0.41=r) مي باشد كه در سطح P<0.0001 اين رابطه معنادار بود.
رابطه بين سرسختي روانشناختي با استرس شغلي (r=-0.49) كه اين همبستگي منفي و در سطح P<0.0001 معني دار بود. سرسختي روانشناختي و گرانباري نقش با هم 0.49% از تغييرات استرس شغلي را پيش بيني مي کنند که مقدار F در سطح 0.0001 معني دار بود، همچنين ابعاد سرسختي روانشناختي 0.08% از تغييرات استرس شغلي را پيش بيني مي کند که فقط دو بعد کنترل و تعهد قادر به پيش بيني بودند.

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:06 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 11: بررسي رابطه کمالگرايي در ورزش با اضطراب شناختي و جسماني ورزشکاران تيمي و انفرادي
بهرامي شهاب، آرياپوران سعيد، يوسفي بهرام
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  کمالگرايي، اضطراب رقابتي، ورزشکاران تيمي، ورزشکاران انفرادي
خلاصه:

هدف مطالعه حاضر برررسي رابطه کمالگرايي در ورزش با اضطراب شناختي و جسماني ورزشکاران انفرادي و تيمي بوده است. به همين منظور 400 نفر از ورزشکاران تيمي و انفرادي شهرستان کرمانشاه با روش طبقه اي تصادفي (50 درصد تيمي و 50 درصد انفرادي) انتخاب شدند و مقياس هاي کمالگرايي در ورزش دان و همکاران (2005) و اضطراب رقابتي مارتنز و همکاران [15] (سوالات مربوط به دو زير مقياس اضطراب حالت شناختي و اضطراب حالت جسماني) را تکميل نمودند. نتايج همبستگي پيرسون نشان داد که هم در ورزشکاران تيمي و هم در ورزشکاران انفرادي بين استانداردهاي شخصي، نگراني بيش از حد در مورد اشتباهات، فشار ادراک شده مربي و کمالگرايي کلي با اضطراب حالت شناختي و جسماني همبستگي مثبت و معني دار وجود داشت. اما در هر دو گروه ورزشکاران تيمي و انفرادي بين فشار ادراک شده والدين با اضطراب حالت شناختي و جسماني همبستگي معني دار بدست نيامد. نتايج رگرسيون چند متغيري با روش ورود نشان داد که به ترتيب متغيرهاي فشار ادراک شده مربي و نگراني بيش از حد در مورد اشتباهات قوي ترين متغيرها براي پيش بيني اضطراب رقابتي در ورزشکاران تيمي و به ترتيب استانداردهاي شخصي، فشار ادراک شده مربي و نگراني بيش از حد در مورد اشتباهات قوي ترين متغيرها براي پيش بيني اضطراب رقابتي در ورزشکاران انفرادي بودند (0.05>p).

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:06 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 12: مقايسه مهارت هاي رواني بازيكنان هندبال بين گروه هاي مختلف بازي
حيدري شهرضا احمد، اميري مجيد، مومني ناصر
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  مهارت هاي رواني، هندبال، پست هاي بازي
خلاصه:

 

هدف از پژوهش حاضر، تعيين اولويت مهارت هاي رواني ورزشکاران هندبال درگرو ه ها و پست هاي مختلف بازي است، ابزاراندازه گيري پرسشنامه انستيتوي ورزشي استرالياي جنوبي128(SASI)  است. نمونه آماري 110 نفر از ورزشکاران ليگ برتر هندبال، جوانان اصفهان و مدارس متوسطه شهر اصفهان بودند. نتايج تحقيق نشان داد که مهارت رواني هدف گزيني بين بازيکنان در سطح p≤0.05 تفاوت معني دار وجود دارد. همچنين اعتماد به نفس بين بازيکنان گوش راست با بازيکن پخش و بازيکنان گوش راست با بازيکن گوش چپ و بازيکنان پخش با بازيکن دروازه بان و بازيکنان دروازه بان با بازيکن بغل گوش راست و بازيکنان دروازه بان با بازيکن گوش چپ در سطح p≤0.01 تفاوت معني دار وجود دارد.

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:06 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 13: ارزيابي اعصاب و روان در تشخيص و مديريت ضربات وارد به سر در جريان ورزش
حيدري شهرضا احمد، اميري مجيد، مومني ناصر
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  آسيب مغزي، ورزش، ورزشکاران، تست اعصاب وروان
خلاصه:

 

يک آسيب مغزي که ناشي از ضربه به مغز مي باشد به نوعي مي تواند به صدمه شديد به مغز و بيهوشي منجر شود. اين يک آسيب عادي و معمولي در ميان ورزشکاران آماتور و حرفه اي مي باشد مخصوصا در ورزش هايي که بازيکنان با يکديگر برخورد دارند. اين آسيب مي تواند براي ورزشکاران، خانواده او، مربيان و پرسنل مدرسه ورزش بسيار دردناک باشد.
خوشبختانه بسياري از ورزشکاران به سرعت و به طور کامل بهبود مي يابند. اما برخي از ورزشکاران روند بهبودي کندي دارند و اين خود دليلي براي نگراني آنها در مورد مصدوميت مجدد آنها در طول دوران حساس و حاد بهبودي است. علاوه بر اين، آن دسته از ورزشکاراني که چندين بار اين آسيب سخت را تجربه کرده اند در معرض اثرات مضر و طولاني مدت آن هستند
.
متخصصين اعصاب وروان با جديت در تلاش اند تا اثرات روان شناختي و عصبي اين ضربات را مشخص کنند، همچنين ارزيابي هاي اعصاب و روان را در رابطه با تشخيص، درمان و مديريت آسيب هاي وارده به مغز در جريان ورزش در همه سطوح پيشنهاد مي کنند

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:07 AM
تشکرات از این پست
rezahossiny unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 14: بررسي رابطه خلاقيت و ابعاد چندگانه هوش گاردنر در دانشجويان دانشگاه تبريز درسال تحصيلي 88 -87 به منظور ارايه راهکارهاي کاربردي
تاجور آذر، پورطهماسبي سياوش، حسيني امين، اثني عشري جليل
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  خلاقيت، هوش کلي،ابعاد هوش، دانش
خلاصه:

 

 

روش تحقيق حاضر توصيفي- پيمايشي و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه پژوهش کليه دانشجويان دانشگاه تبريز در سال تحصيلي 88 -87 در دانشکده هاي فني، برق، علوم انساني، کشاورزي، علوم پايه، آمار و رياضي، ادبيات و زبان خارجه و دامپزشكي ثبت نام نموده اند. در اين طرح پژوهشي از روش نمونه گيري تصادفي ساده بهره گرفته شد. جهت تعيين حجم نمونه از روش جدول مورگان بهره جسته ايم لذا 1386 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. جهت گردآوري داده ها از آزمون هاي خلاقيت تورنس، و پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر با اقتباس از پرسشنامه هاي هرمز و نيال دوگلاس تهيه شده بود استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها، با استفاده از نرم افزار آماري spss12 از روش هاي آزمون ضريب هبستگي پيرسون و آزمودن T مستقل، آزمون تحليل واريانس يک طرفه ( ANOVA) و آزمون تعقيقي SCHEEFE جهت تعيين رابطه بين متغيرها بهره برده ايم. نتايج تحقيق حاکي از آنست که رابطه معناداري بين خلاقيت و هوش چندگانه و ابعاد آن وجود دارد. همچنين رابطه معناداري بين خلاقيت و متغير هاي دموگرافيک سن و جنس وجود دارد.

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:07 AM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی

 15: مقايسه تاثير فعاليت هاي رقابتي و يادگيري مشارکتي بر عوامل منتخب آمادگي جسماني و حرکتي دانش آموزان
شمس امير، عبدلي بهروز، شمسي پوردهكردي پروانه
همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه  1387;آبان 1387(1)
کلید واژه:  يادگيري مشارکتي، فعاليت هاي رقابتي، آمادگي جسماني، آمادگي حرکتي
خلاصه:

 

هدف از تحقيق حاضر مقايسه تاثير فعاليت هاي رقابتي و يادگيري مشارکتي بر عوامل منتخب آمادگي جسماني و حرکتي دانش آموزان بود. به همين منظور 48 دانش آموز پسر 12 تا 14 ساله انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي تقسيم شدند. آزمودني ها پس از شرکت در جلسه پيش آزمون که شامل آزمون هاي تعادل، چابکي، انعطاف پذيري، دراز و نشست و دو 540 متر بود، به مدت 8 جلسه تمرين و سپس در جلسه پس آزمون شرکت کردند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t وابسته و مستقل در سطح معني داري (P<0.01) استفاده شد، نتايج نشان داد که روش يادگيري مشارکتي که در آن دانش آموزان در گروه هاي کوچک، منظم و ناهمگن (به لحاظ سطح مهارت و توانايي) براي هدف اصلي تلاش مي کنند به طور معني داري از روش رقابتي در افزايش آمادگي جسماني و حرکتي دانش آموزان موثرتر است. با توجه به نتايج اين تحقيق مي توان گفت که براي افزايش آمادگي جسماني و حرکتي دانش آموزان و استفاده از مزاياي يادگيري مشارکتي، معلمان مي توانند از اين روش در درس تربيت بدني بهره ببرند

 
 
جمعه 25 فروردین 1391  11:07 AM
تشکرات از این پست
unknown
دسترسی سریع به انجمن ها