مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

ضنفري مهدي، جلالي علي اكبر، روحاني سعيد، جعفري مصطفي
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني  1388;6-7 بهمن، 1388(2)
کلید واژه:  سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)، هوش تجاري، مطالعه موردي سازمان توسعه تجارت
خلاصه:

 

 

امروزه، مديريت علمي سازمان ها نيازمند استفاده مناسب از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان مي باشد. لذا مطالعه، شناخت و بررسي اين سيستم ها به خصوص از ابعاد مديريتي بسيار ضروري است. يکي از ابعاد اين مطالعه، بررسي ارتباط سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان با هوش تجاري و پشتيباني تصميم گيري مي باشد که مي بايست در قالب نيازهاي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان در جهت پشتيباني تصميم گيري مديريت بررسي و مطالعه گردد. در اين مقاله با توجه به طراحي و اجراي يک پيمايش، نيازهاي اساسي مديران سطوح مختلف سازمان از سيستم هاي بر نامه ريزي منابع سازمان در جهت پشتيباني تصميم گيري مديريت و ايجاد هوش تجاري مورد پرسش قرار گرفته و با توجه به تحليل ويژگي هاي مديريتي و ماهيت تصميم گيري مديران، علاوه بر تاييد اهميت شاخص ها يا همان نيازها با استفاده از تحليل هاي آماري، فرض هايي نيز در زمينه ارتباط سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و تصميم گيري مديريت بررسي گرديدند. در واقع با استفاده از آزمون هاي آماري، عمق و ويژگي هاي مورد نياز پشتيباني تصميم گيري مديريت در سطوح مختلف مديريت و همچنين ارتباط ماهيت تصميم گيري با سطح مديريت سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين در ادامه در راستاي پوشش نياز مندي هاي پشتيباني تصميم گيري مديريت استخراج شده، راه کارها و راه حل هايي پيشنهاد شده است و به منظور ارايه يک چارچوب عملي براي بکارگيري راه کارها، با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره مساله جستجوي مناسب ترين راه حل ممکن براي برآورده سازي نيازها، دنبال گرديده و با بکارگيري روش آنتروپي شانون، وزن معيارها (نيازمندي ها) و سپس با استفاده از مدل بهينه سازي تعاملي TOPSIS، اولويت پياده سازي مناسب ترين راه حل ها، مشخص گرديده اند
 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:47 PM
تشکرات از این پست
hojjat6871
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

طالبي كوهستاني محمدرضا
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني  1388;6-7 بهمن، 1388(2)
کلید واژه:  استراتژي، ERP، مديريت تغييرات سازماني
خلاصه:

 

امروزه استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي يکي از ضرورت هاي ماندگاري سازمان ها در موقعيت رقابتي کنوني است که اکثر شرکت ها به اين امر واقفند، حتي بعضي از شرکت ها، سيستم هاي اطلاعاتي را بعنوان ابزار و مزيت رقابتي تلقي مي نمايند. و با استفاده از اين سيستم به مزيت هاي رقابتي شگفت انگيزي دست مي يابند. اما استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي در عين داشتن مزيت هاي فراوان، کار ساده اي نيست چرا که تغييراتي عظيمي را براي پياده سازي بدنبال دارد که ممکن است اين تغييرات موقعيت فعلي سازمان را نيز به خطر بياندازد. از اينرو در راستاي تحقق اهداف سازماني، پياده سازي ابزارهاي اين سيستم، نيازمند مديريت بر تغييرات احتمالي است تا ابزار مورد نظر به نحو مناسب و مطلوب اجرا و موجب بهبود عملکرد سازمان گردد. مي باشد که استفاده از اين سيستم موجب يکپارچه سازي ERP يکي از سيستم هاي مذکور سيستم برنامه ريزي منابع سازمان اطلاعات سازمان است که براي شرکتهاي بزرگ يک الزام محسو ب مي شود. در اين مقاله راهکار پياده سازي اين سيستم، براي مديريت نمودن هر چه بهتر تغييرات سازماني ارايه مي شود.

 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:47 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

عبداله زاده سهراب، نيكوكار محمد
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني  1388;6-7 بهمن، 1388(2)
کلید واژه:  ERP، مدل 9 لايه اي، SAP، يکپارچگي، پياده سازي، منابع سازمان
خلاصه:

 

 

امروزه اين حقيقت بر کسي پوشيده نيست که سيستم هاي مديريت منابع سازماني که زمينه ساز يکپارچگي در سازمان ها مي باشد تا چه اندازه موجب کمک به پيشرفت و تسريع در فرآيندهاي سازمان ها شده است ولي تاکنون بيشتر از اين متد در جهت افزايش رقابت پذيري سازمان ها و کاهش هزينه ها يا افزايش سود استفاده شده و کمتر در سازمان هاي غيرانتفاعي بکار گرفته شده است. لذا در اين مقاله به بررسي و پياده در يک سازمان غيرانتفاعي با ساختاري متفاوت پرداخته ERP سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني شده و به منظور پياده سازي آن يک مدل 9 لايه اي پيشنهاد گرديده که در ادامه مبحث به بررسي مدل پرداخته شده و مدل ERP هاي موجود براي ايجاد بستر معماري هاي مبتني بر فناوري اطلاعات به ويژه پيشنهادي 9 لايه اي بر اساس مطالعات انجام شده که يک مدل ترکيبي از رويکردهاي متعارف مدل سازي مي باشد؛ جهت توسعه اين سيستم ها در سازمان ها ارايه شده است. مدل مذکور با در نظر گرفتن رسالت توسعه داده شده و ERP اصلي اين مستند براي مراکز آموزش عالي و دانشگاهي جهت پياده سازي سيستم براي بهره برداري و دريافت نتايج حاصل از آن دانشگاه صنعتي اروميه مورد مطالعه قرار گرفته است. در طي دانشگاهي و زير سيستم اصلي آن که يکپارچه ساز ERP مطالعات انجام شده بستر اصلي سيستم تکنولوژيکي و کاربردي است (سيستم مديريت کل) پياده سازي شده و براي دريافت نتيجه يکي از زير سيستم هاي کاربردي بر اساس نياز روز دانشگاه صنعتي اروميه بر روي بستر يکپارچه ساز توسعه داده شده است. تطبيق نتايج حاصل از اين مطالعات و پياده سازي با مراجع معتبر بيانگر موفقيت آميز بودن مدل پيشنهادي بوده است
 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:48 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

حجتي امير، حقيقي حسن
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني  1388;6-7 بهمن، 1388(2)
کلید واژه:  سيستم هايERP، معماري نرم افزار، معماري سه لايه، معماري سرويسگرا
خلاصه:

 

 

امروزه به نوعي جديد از معماري سازماني نياز است که به عنوان يک محرک، انعطاف پذيري لازم براي بقا در بازار رقابتي اين هزاره را فراهم آورد. سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني يا به طور اختصار ERP از چنين معماري قدرتمندي پشتيباني مي کنند. از طرف ديگر، همواره انتخاب يک معماري مناسب براي توليد نرمافزار، يکي از چالش هاي پيش روي مهندسين و طراحان نرم افزار بوده است. به همين ترتيب، انتخاب يک معماري مناسب، يکي از عوامل مهم در توليد و پياده سازي يک بسته ERP نيز مي باشد، زيرا معماري يک نرم افزار زير بناي آن را تشکيل مي دهد و در صورت نبود يا نامناسب بودن آن مي تواند ضرر هاي جبران ناپذيري به پروژهي مورد نظر وارد سازد که پس از طراحي قابل تصحيح نخواهد بود و يا اصلاح آن هزينه سنگيني را به پروژه وارد مي سازد. در اين مقاله سعي مي شود که پس از معرفي برخي از انواع شناخته شده معماري نرم افزار، معماري هاي مناسبي براي نرم افزارهاي ERP پيشنهاد شود
 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:48 PM
تشکرات از این پست
memol66
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

مرادي مقدم سولماز، لطيف شبگاهي غلام رضا، نصيري رامين
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني  1388;6-7 بهمن، 1388(2)
کلید واژه:  متدولوژي پياده سازي، EPICOR،SAP،ERP،ORACLE
خلاصه:

 

 

  ERPيک راه حل نرم افزاري سودمند براي مديريت کسب و کار است که بخش هاي مختلف يک سازمان را به طور يکپارچه در يک سيستم نرم افزاري واحد مديريت مي کند. اما پياده سازي ERP به طور موفق در يک سازمان امري چالش برانگيز است و موفقيت سازمان ها در استقرار سيستم ERP به پارامتر هاي مختلفي وابسته است. يکي از مهمترين اين پارامترها بکارگيري يک متدولوژي مناسب در پياده سازي ERP سازمان هاست. اين مقاله به معرفي سه تا از متدولوژي هاي متعارف براي پياده سازي ERP در دنيا پرداخته و آن ها را از نقطه نظر ساختار، قابليت سفارشي سازي، تعداد فازها و ... با يکديگر مقايسه مي کند
 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:48 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

مرادي مقدم سولماز، لطيف شبگاهي غلام رضا، نصيري رامين
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني  1388;6-7 بهمن، 1388(2)
کلید واژه:  متدولوژي پياده سازي، EPICOR،SAP،ERP،ORACLE
خلاصه:

 

 

  ERPيک راه حل نرم افزاري سودمند براي مديريت کسب و کار است که بخش هاي مختلف يک سازمان را به طور يکپارچه در يک سيستم نرم افزاري واحد مديريت مي کند. اما پياده سازي ERP به طور موفق در يک سازمان امري چالش برانگيز است و موفقيت سازمان ها در استقرار سيستم ERP به پارامتر هاي مختلفي وابسته است. يکي از مهمترين اين پارامترها بکارگيري يک متدولوژي مناسب در پياده سازي ERP سازمان هاست. اين مقاله به معرفي سه تا از متدولوژي هاي متعارف براي پياده سازي ERP در دنيا پرداخته و آن ها را از نقطه نظر ساختار، قابليت سفارشي سازي، تعداد فازها و ... با يکديگر مقايسه مي کند.
 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:48 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

معلق مرتضي، عميد امين، رضاييان علي
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني  1388;6-7 بهمن، 1388(2)
کلید واژه:  فرهنگ سازماني، سيستم برنامه ريزي منابع سازمان و موفقيت در پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان
خلاصه:

 

 

فرهنگ سازماني به عنوان يکي از فاکتورهاي کليدي موفقيت پروژه هاي پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، شناخته مي شود. اما اين مساله کمتر به صورت علمي مورد تحقيق قرار گرفته است و جنبه هاي تاثيرگذار آن شناسايي شده است. براي سنجش تاثير فرهنگ سازماني بر روي موفقيت پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان پس از تعريف مدل فرهنگي و مدل اندازه گيري موفقيت در پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، شرکت هايي صنعتي در سراسر ايران انتخاب شدند که حداقل نه ماه از زمان پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان آنها گذشته باشد و از سيستمي معتبر نيز استفاده کرده باشند. بر اساس نتايج تحقيق مي توان ادعا نمود که وجود فرهنگ مشارکت، همکاري و پشتيباني و فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض باعث موفقيت در پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان مي شود که در اين ميان فرهنگ مشارکت، همکاري و پشتيباني نيز از اولويت بالاتري در موفقيت پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان برخوردار است
 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:49 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

زارع رواسان احد، روحاني سعيد، حنفي زاده پيام
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني  1388;6-7 بهمن، 1388(2)
کلید واژه:  سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، مدل S7 مکينزي، آمادگي سازماني استقرار سيستم ERP
خلاصه:

 

 

مطالعات محققين از نرخ بالاي شکست پروژه هاي پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان حکايت دارند. نرخ بالاي شکست از يک سو و صرف هزينه و زمان بسيار بالا براي استقرار اين سيستم ها در سازمان، ضرورت انجام مطالعات ارزيابي آمادگي را قبل از استقرار سيستم، جهت شناسايي نقاط ضعف سازمان ضروري مي نمايد. در اين مقاله يک مدل ارزيابي آمادگي سازماني استقرار سيستم برنامه ريزي منايع سازمان ارايه شده است. با توجه به اينکه براي شناسايي حوزه هاي ضعف و قوت سازمان، بايد شناخت خوبي از ابعاد سازمان داشته باشيم، از ايرو در اين مقاله از مدل S7 مکينزي (استراتژي، ساختار، سيستم ها، مهار ت ها، سبک مديريتي، کارکنان و ارزش هاي مشترک) براي ارزيابي آمادگي سازماني استفاده شده است. بدين ترتيب حوزه هاي ضعف سازمان در هر کدام از 7 بعد مدل مکينزي شناسايي شده و قبل از استقرار سيستم، طرح هاي آماده سازي براي پوشش آن نقاط ضعف مد نظرقرار خواهد گرفت
 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:49 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

صفوي سيدمحسن، نريماني زمان آبادي علي
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني  1388;6-7 بهمن، 1388(2)
کلید واژه:  برنامه ريزي منابع سازماني ERP، مديريت تجهيزات سازمان EAM، اصول پياده سازي روشهاي کاربردي
خلاصه:

 

 

ERP مجموعه سيستم هاي کاملا يکپارچه است که بر مبناي فرآيندهاي کاري استاندارد مبتني بر بهترين تجربه ها ايجاد شده و داراي زير سيستمهاي مختلفي از جمله مديريت تجهيزات سازماني EAM مي باشد که نقش بسزايي در ارتقا بهره وري سيستم هاي ساخت و توليد امروزه ايفا مي نمايد. EAM يکي ازعملياتهاي بسيار کاربردي در خط توليد کنسانتره سنگ آهن مي باشد. بهره برداري بهينه از زير سيستم EAM سازمان را به جايگاه مطلوب در نگهداري و تعميرات بهينه تجهيزات خط توليد مي رساند. اين مهم با آماده سازي بهره بردار جهت استفاده درست از ظرفيتهاي سيستم حاصل گشته و متعاقبا ارتقا سطح آمادگي تجهيزات براي توليد را به همراه دارد. در اين تحقيق با حضور خط توليد کنسانتره سنگ آهن شرکت گل گهر سيرجان و درگير شدن در پياده سازي سيستم EAM، سعي در ارايه تجربيات و راهکارهايي داريم که با بالا بردن سطح درگيري بهره بردار در مراحل پياده سازي EAM و ارتقا سطح شناخت و تسلط وي بر سيستم، کاربر را براي در اختيار گرفتن سيستم در فاز نهايي آماده ساخته و ضمن کاهش زمان شروع بهره برداري تا استقرار سيستم، موجبات بکارگيري بهينه سيستم را فراهم مي آورد.
 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:49 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

قنادان عليرضا، شريفي آزاده
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان  1387;بهمن 1387(1)
کلید واژه:  سيستم هاي جامع و يكپارچه، برنامه ريزي منابع سازماني، كارت امتيازي متوازن، ارزيابي عملكرد
خلاصه:

ارزيابي عملكرد سيستم هاي جامع و يكپارچه از جمله سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني يكي از مهمترين دغدغه هاي مديران سازمان ها در حوزه مديريت فناوري اطلاعات مي باشد. از آن جا كه يكي از مهمترين سرمايه هاي نامحسوس سازمان ها اطلاعات آن ها است، رويكرد كارت امتيازي متوازن يكي از بهترين و مناسب ترين روش ها جهت ارزيابي عملكرد سيستم ها ي اطلاعاتي محسوب مي گردد. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي و مقايسه مدل ها و چارچوب هاي ارايه شده در حوزه ارزيابي عملكرد سيستم هاي جامع و يكپارچه از جمله سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني مي باشد. از اين رو در مقاله حاضر پس از مرور بر ادبيات حوزه ارزيابي عملكرد سيستم هاي جامع و يكپارچه از جمله سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني با رويكرد كارت امتيازي متوازنBSC  نتايج اين پژوهش ها در قالبي مقايسه اي مورد جمع بندي قرار كرفته است. گردآوري داده در اين مقاله، با انجام مطالعات ميداني و كتابخانه اي و بهره گيري از مطالعات موردي و تجارب موفق در سطح ملي و بين المللي به انجام رسيده كه در نهايت منجر به بررسي ۱۳ مورد از برجسته ترين مطالعات انجام شده در اين حوزه شده است

 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:51 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

دري محسن، مصلي سمانه
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان  1387;بهمن 1387(1)
کلید واژه:  مديريت زنجيره تامين، ERP، بهينه سازي هزينه
خلاصه:

نرم افزار برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) ابزارهاي گوناگوني مهيا مي كند كه مي توانند يكپارچگي زنجيره تامين را پشتيباني كنند ولي در عين حال خصوصيات گوناگوني دارد كه مانع يكپارچگي و ائتلاف با شركاي تجاري مي شود ما بر روي جنبه هاي گوناگون مديريت موجودي از نقطه نظر هماهنگي زنجيره تامين و بررسي مدلهاي كمي و سازماندهي نتايج تمركز كرده ايم ما بطور خلاصه نتايج جزئيات عددي و تحليل حساسيت را براي همكاري زنجيره عرضه و سفارش دهي مشترك بهينه و سياستهاي حمل را براي خريدار و فروشنده بيان مي كنيم اين نتايج مي توانند در نرم افزار برنامه ريزي منابع سازماني براي اندازه گيري سياست هماهنگ ارزش پولي براي ارتقا همكاري و كمينه كردن هزينه هاي زنجيره تامين بكار گرفته شود

 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:51 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

ضيايي مهدي، اميرخاني اميرحسين، ايزدبخش حميدرضا
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان  1387;بهمن 1387(1)
کلید واژه:  برنامه ريزي منابع سازماني، تصميم گيري گروهي، تحليل سلسله مراتبي، سيستم اطلاعات
خلاصه:

سيستم برنامه ريزي منابع سازماني نوعي سرمايه گذاري مهم مي باشد كه تاثير زيادي بر آينده رقابتي و اجرايي يك سازمان دارد اين بررسي چهارچوب جامعي براي انتخاب يك سيستم برنامه ريزي منابع سازماني ارايه مي كند دراين چهارچوب با تكيه بر ساختار درختي اهداف بنيادي و اهداف ابزاري، انتخاب برنامه ريزي منابع سازماني انجام مي گيرد و همچنين ويژگي هاي مهم خريد يك نرم افزار ERP معين مي گردد از سوي ديگر به منظور حمايت از اهداف تجاري و استراتژي هاي يك سازمان، ويژگي هاي مناسب براي انتخاب سيستم برنامه ريزي منابع سازماني شناسايي شده و يك استاندارد ارزيابي بر اساس تحليل سلسله مراتبي در نظر گرفته مي شود. چارچوب پيشنهادي قابل استفاده براي خريد سيستم هاي مورد نياز ديگر سازمان ها مي باشد

 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:51 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

جعفري مصطفي، روحاني سعيد، نبوي علي
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان  1387;بهمن 1387(1)
کلید واژه:  سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، اثربخشي، چارچوب ارزيابي
خلاصه:

سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان تاثيرات سازماني بسياري داشته و در بسياري از موارد موجب بهبود اثربخشي سازمان مي گردند. در تحقيق حاضر با يك رويكرد پيچيده مي توان نشان داد كه چگونه يك سازمان مورد تاثير قرارمي گيرد. اين مقاله يك ارزيابي مصنوعي از كاركرد و منافع درك شده سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان مي باشد. اين ارزيابي بر اساس مدل ارزش هاي رقابتي صورت پذيرفته و نتايج آن نشان مي دهد كه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، معيارهاي اثربخشي (مانند كنترل و بهره وري) را كه وابسته به فرآيندهاي دروني و مدل هاي هدف منطقي هستند، پشتيباني مي نمايند. اين ارزيابي به اين نكته نيز اشاره مي نمايد كه ضعف سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان در حوزه هاي ارتباط اين سيستم ها با انسان مي باشد. نتايج تحقيق به صورت مجموعه اي از فرضيه ها در اين مقاله بيان مي گردد

 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:51 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

جلالي علي اكبر، زارع رواسان احد، روحاني سعيد
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان  1387;بهمن 1387(1)
کلید واژه:  سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، سفارشي سازي، همسوسازي
خلاصه:

يكي از گام هاي تعيين كننده در پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، انطباق بين فعاليت هاي سازمان و فرايندهاي استاندارد سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان مي باشد. بدين منظور ما بايد مشكلات انطباق با تغييرات ايجاد شده در اثر پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان در سازمان ها و نيز مشكلات مرتبط با انطباق با فرايندهاي حاصل از تجارب برتر در بسته هاي ERP را شناسايي نماييم. در اين مقاله به بررسي اين مسايل و چگونگي كسب مزيت رقابتي در اثر استفاده از اين سيستمها پرداخته شده و سوال همسوسازي فرايندها با تجارب برتر سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و يا سفارشي سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان به صورت عميق مورد تحليل قرار گرفته است

 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:52 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287348
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات سيستم هاي برنامه ريزي منابع انساني

اختيارزاده احمد
كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان  1387;بهمن 1387(1)
کلید واژه:  ايران كد، برنامه ريزي منابع سازمان، مديريت زنجيره تامين، تسهيم اطلاعات، استانداردسازي
خلاصه:

در جهان امروزي همگرايي ميان تكنولوژيها و حوزه هاي مختلف علمي و عملي به يك اتفاق روزانه تبديل شده است. به همين دليل زنجيره هاي تامين درصدد برآمده اند تا علاوه بر اطلاعات عملياتي در حوزه كاركردي زنجيره خود، اطلاعات استراتژيك را نيز به اشتراك بگذارند تا تصميمات موجود در عرصه فعاليت شان را به بهترين نحو ممكن اتخاذ نمايند. از همين رو راهكارهاي مختلفي براي ايجاد اين سطح از هماهنگي و مشاركت ايجاد شده است. راهكار اخيري كه در اين ارتباط پيشنهاد شده است، توسعه قلمروي مفهومي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان تا سطح زنجيره تامين است. از اين رو در مقاله حاضر سعي شده تا ضمن معرفي نظام ايران كد، از آن به عنوان زيرساختي براي تسهيل اين ارتباط استفاده شود. در مقاله حاضر براي تبيين اين ارتباط از روش تحقيق تطبيقي اكتشافي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه نظام ايران كد در دو محور شفاف سازي و استانداردسازي اطلاعات مي تواند به نحو موثري تسهيل گر توسعه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان تا سطح زنجيره تامين باشد.

 
 
پنج شنبه 24 فروردین 1391  6:52 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها