غار قوری قلعه طولانی ترین غار آبی آسیا

 
fari12
fari12
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 79
محل سکونت : کرمانشاه

غار قوری قلعه طولانی ترین غار آبی آسیا

غ‍‍ار ق‍ور‌ي‌ ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ب‍زرگ‍ت‍ري‍ن‌ و ش‍گ‍ف‍ت‌ ‌ان‍گ‍ي‍زت‍ري‍ن‌ ‌غ‍‍ار ‌آب‍‍ي‌ ‌آس‍ي‍‍ا و ي‍ک‍‍ي‌ ‌از زي‍ب‍‍ات‍ري‍ن‌ ‌غ‍‍ار‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آب‍‍ي‌ ج‍‍ه‍‍ان‌ ب‍‍ا 65 م‍ي‍ل‍ي‍ون‌ س‍‍ال‌ ق‍دم‍ت‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از ‌ه‍ف‍ت‌ ‌اث‍ر طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ م‍ل‍‍ي‌ ‌اي‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ رس‍ي‍ده‌ در 87 ک‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر‌ي‌ ش‍م‍‍ال‌ ش‍‍ه‍ر ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ و در م‍س‍ي‍ر جاده ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ به پ‍‍اوه‌ ق‍ر‌ار د‌ارد.
‌اي‍ن‌ ‌غ‍‍ار د‌ار‌ا‌ي‌ چ‍ن‍د ت‍‍الار ب‍س‍ي‍‍ار زي‍ب‍‍ا و م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ه‌ ف‍رد م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د ک‍ه‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ ت‍‍الار م‍ري‍م، ت‍‍الار ک‍و‌ه‍‍ان‌ ش‍ت‍ر، م‍س‍ي‍ر ب‍رزخ‌ ، ت‍‍الار ب‍ل‍ور و ت‍‍الار ‌ع‍روس‌ ر‌ا ن‍‍ام‌ ب‍رد.
وج‍ود ‌ان‍و‌ا‌ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ‌اس‍ت‍‍الاک‍ت‍ي‍ت، ‌اس‍ت‍‍الاک‍م‍ي‍ت‌، ح‍وض‍چ‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آب‌، ص‍دف‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌آ‌ه‍ک‍‍ي‌ و ... ب‍ر ج‍ذ‌اب‍ي‍ت‌ ‌غ‍‍ار ‌اف‍زوده‌ ‌اس‍ت‌.
‌غ‍‍ار ق‍ور‌ي‌ ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ي‍ک‌ ‌اک‍وس‍ي‍س‍ت‍م‌ زن‍ده‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د و ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر ‌ا‌ه‍م‍ي‍ت‌ ‌اک‍وت‍وري‍س‍ت‍‍ي‌ ‌آث‍‍ار‌ي‌ ن‍ي‍ز در ‌اي‍ن‌ ‌غ‍‍ار ک‍ش‍ف‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ‌آث‍‍ار ش‍‍ام‍ل‌ ت‍‍ع‍د‌اد‌ي‌ ظرف‌ و س‍ک‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ح‍ک‍‍اک‍‍ي‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.
‌غ‍‍ارن‍ورد‌اني ک‍ه‌ ت‍و‌ان‍س‍ت‍ه‌ ‌ان‍د ‌ان‍ت‍‍ه‍‍اي ‌اي‍ن‌ ‌غ‍‍ار ر‌ا ب‍‍ا س‍خ‍ت‍‍ي‌ ‌ه‍‍ا و دش‍و‌اري‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌او‌ان‌ در ن‍وردن‍د ‌ع‍م‍ق‌ آن ر‌ا س‍ه‌ ‌ه‍ز‌ار و 140 م‍ت‍ر ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ زده‌ ‌ان‍د.
‌اطلا‌ع‍‍ات‌ م‍وج‍ود ن‍ش‍‍ان‌ م‍‍ي‌ د‌ه‍د ک‍ه‌ ت‍‍ا ق‍ب‍ل‌ ‌از ت‍ب‍دي‍ل‌ ش‍دن‌ ‌اي‍ن‌ ‌غ‍‍ار ب‍ه‌ ي‍ک‌ ‌غ‍‍ار ن‍م‍‍اي‍ش‍‍ي؛‌ ج‍م‍‍ع‍ي‍ت‌ ق‍‍اب‍ل‌ ت‍وج‍‍ه‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍ره‌ د‌ار‌ان‌ ‌غ‍‍ارز‌ي‌ ‌ه‍م‍‍ان‍ن‍د خ‍ف‍‍اش‌ ‌ه‍‍ا و س‍م‍ن‍در خ‍‍ال‌ زرد در ‌آن‌ م‍‍ي‌ زي‍س‍ت‍ه‌ ‌ان‍د.
‌اول‍ي‍ن‌ ب‍‍ار در س‍‍ال‌ 1355 ي‍ک‌ گ‍روه‌ ‌غ‍‍ارش‍ن‍‍اس‌ ‌ان‍گ‍ل‍ي‍س‍‍ي‌ و ب‍‍ع‍د ‌ه‍م‌ در س‍‍ال‌ 1356 ي‍ک‌ گ‍روه‌ ‌غ‍‍ارن‍ورد ف‍ر‌ان‍س‍و‌ي‌ ت‍لاش‌ ک‍ردن‍د ب‍ه‌ ‌ا‌ع‍م‍‍اق‌ ‌اي‍ن‌ ‌غ‍‍ار ن‍ف‍وذ ک‍ن‍ن‍د، ول‍‍ي‌ م‍وف‍ق‌ ن‍ش‍دن‍د.
ت‍‍ا ‌اي‍ن‍ک‍ه‌ در س‍‍ال‌ 1368، ي‍ک‌ گ‍روه‌ ‌از ‌غ‍‍ارن‍ورد‌ان‌ ک‍‍ان‍ون‌ ک‍و‌ه‍ن‍ورد‌ي‌ ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه، م‍وف‍ق‌ ش‍دن‍د درون‌ ‌غ‍‍ار و د‌الان‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌ع‍‍ي‌ ‌آن‌ ر‌ا ک‍ش‍ف‌ ک‍ن‍ن‍د، ‌اي‍ن‌ گ‍روه‌ ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر ن‍ف‍وذ ب‍ه‌ ‌ا‌ع‍م‍‍اق‌ در ح‍دود 12 ک‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر، م‍س‍ي‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ پ‍رپ‍ي‍چ‌ و خ‍م‌ و ت‍‍اري‍ک‌ ‌غ‍‍ار ر‌ا پ‍ي‍م‍ودن‍د و ‌از ‌آن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رد‌ار‌ي‌ ک‍ردن‍د.
ق‍ن‍دي‍ل‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌آ‌ه‍ک‍‍ي‌ زي‍‍اد‌ي‌ ب‍‍ا ‌ان‍د‌ازه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍‍ي‌ ‌از س‍ق‍ف‌ و ک‍ف‌ ‌غ‍‍ار ب‍ي‍رون‌ زده‌ ‌ان‍د، ‌ه‍م‍‍ان‌ ‌اس‍ت‍‍الاک‍ت‍ي‍ت‌ و ‌اس‍ت‍‍الاگ‍م‍ي‍ت‌ ‌ه‍‍ا ک‍ه‌ ‌از رس‍وب‍‍ات‌ ک‍رب‍ن‍‍ات‌ ک‍ل‍س‍ي‍م‌ و ب‍‍ي ک‍رب‍ن‍‍ات‌ ک‍ل‍س‍ي‍م‌ م‍ت‍ب‍ل‍ور درس‍ت‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د و ب‍ه‌ رن‍گ‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ س‍ف‍ي‍د و زرد و ق‍‍ه‍وه‌ ‌ا‌ي‌، دي‍ده‌ م‍‍ي‌ ش‍ون‍د.
بازديد کنندگان در ابتدا و‌ارد ف‍ض‍‍اي‍‍ي‌ ب‍زرگ‌ ب‍‍ا ‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‍‍ي‌ چ‍ن‍د ب‍ر‌اب‍ر ‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‌ د‌الان‌ م‍‍ي‌ ش‍وند ، ج‍‍اي‍‍ي‌ ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ ت‍‍الار "ب‍ل‍ور"، که طب‍ق‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ر‌ا‌ه‍ن‍م‍‍اي غار، ق‍ش‍ن‍گ‌ ت‍ري‍ن‌ ح‍وض‍چ‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آب‌ ج‍‍ه‍‍ان‌ در ‌اي‍ن‌ ت‍‍الار وج‍ود د‌ارد ک‍ه‌ ‌ال‍ب‍ت‍ه‌ هر گردشگري ‌ه‍م‌ ب‍‍ا چ‍ش‍م‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ خ‍ود ‌اي‍ن‌ م‍وض‍و‌ع‌ ر‌ا دي‍ده است‌.
ب‍‍ع‍د ‌از ت‍‍الار ب‍ل‍ور، دوب‍‍اره‌ د‌الان‌ ب‍‍اري‍ک‌ دي‍گ‍ر‌ي‌ ‌ه‍س‍ت‌ ک‍ه‌ ‌از ‌آن‌ بازديدکنندگان مي گذرند‌، در ت‍م‍‍ام‌ ‌اي‍ن‌ م‍س‍ي‍ر، ‌ه‍م‌ ‌آب‌ زلال‌ و ش‍ف‍‍اف‍‍ي‌ ، گ‍‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍‍ام‌ در ح‍رک‍ت‌ ‌اس‍ت‌ و ‌ان‍گ‍‍ار در ب‍‍اره‌ م‍س‍ي‍ر دور و در‌از‌ي‌ ک‍ه‌ ‌آم‍ده، ب‍‍ا خ‍ود زم‍زم‍ه‌ م‍‍ي‌ ک‍ن‍د.
ب‍‍ع‍د ‌از ‌اي‍ن‌ د‌الان، ف‍ض‍‍اي‍‍ي‌ دي‍گ‍ر ‌اس‍ت‌، م‍ک‍‍ان‍‍ي‌ ب‍س‍ي‍‍ار زي‍ب‍‍ا ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ " ت‍‍الار ‌ع‍روس‌ "، س‍ق‍ف‍‍ي‌ س‍ف‍ي‍د و ب‍ر‌اق‌ و م‍م‍ل‍و ‌از ک‍ري‍س‍ت‍‍ال‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آ‌ه‍ک‍‍ي‌ و ‌اس‍ت‍‍الاک‍ت‍ي‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ س‍ف‍ي‍د ک‍وت‍‍اه‌ و ب‍ل‍ن‍د‌ي‌ ک‍ه‌ ج‍ل‍وه‌ خ‍‍اص‍‍ي‌ د‌ارن‍د.
ب‍‍ا گ‍ش‍‍اد ک‍ردن‌ ح‍ف‍ره‌ ورود‌ي‌ ‌غ‍‍ار و ن‍ي‍ز ‌اق‍د‌ام‍‍ات‌ ‌آم‍‍اده‌ س‍‍از‌ي‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ح‍دود 500 م‍ت‍ر ‌از ‌غ‍‍ار ب‍ر‌ا‌ي‌ دي‍دن‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ ‌آم‍‍اده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍‍ام‍ل‌ ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍ري‍م‌ و ک‍و‌ه‍‍ان‌ ش‍ت‍ر م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د، چ‍ن‍ي‍ن‌ ن‍‍ام‌ ‌ه‍‍اي‍‍ي‌ ‌ه‍ر ک‍د‌ام‌ دلاي‍ل‌ خ‍‍اص‌ خ‍ود ر‌ا د‌ارد.
در د‌اخ‍ل‌ ‌غ‍‍ار و ب‍ر رو‌ي‌ س‍ي‍ن‍ه‌ د‌اخ‍ل‍‍ي‌ ‌آن‌ م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ و ب‍دون‌ دخ‍‍ال‍ت‌ ‌ان‍س‍‍ان‌ ‌آث‍‍ار‌ي‌ چ‍ون‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ري‍م‌، ف‍ردوس‍‍ي‌، ‌ام‍ي‍رک‍ب‍ي‍ر، ب‍‍اب‍‍ان‍وي‍ل‌ ، ش‍ي‍رس‍ن‍گ‍‍ي، م‍‍ا‌ه‍‍ي‌ ، م‍‍ارک‍ب‍ر‌ي‌ ، ق‍‍ارچ‌ ، ب‍رج‌ پ‍ي‍ز‌ا، ن‍ي‍م‌ رخ‌ ش‍ي‍ر، ف‍ي‍ل‌ ، ق‍ل‍ب‌ ، گ‍ل‌ ک‍ل‍م‌ ، ب‍س‍ت‍ن‍‍ي‌ ، ک‍ش‍ت‍‍ي‌ ، گ‍ردن‌ ‌غ‍‍از، ‌آب‍ش‍‍ار، لاک‌ پ‍ش‍ت‌ ، ن‍‍ام‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ح‍م‍د (ص‌) و ن‍ي‍ز م‍‍اک‍ت‌ ش‍‍ه‍ر پ‍‍اوه‌ ر‌ا م‍ش‍‍ا‌ه‍ده‌ ک‍رد.
ت‍‍الار ‌ع‍روس‌ ن‍ي‍ز در 1500 م‍ت‍ر‌ي‌ ‌غ‍‍ار ق‍ر‌ار د‌ارد، در ‌اي‍ن‌ ‌غ‍‍ار ت‍‍الار ک‍وچ‍ک‍‍ي‌ ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ ب‍رزخ‌ ک‍ه‌ در ف‍‍اص‍ل‍ه‌ دو ق‍س‍م‍ت‌ ‌غ‍‍ار ق‍ر‌ار د‌ارد ر‌ا م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ م‍ش‍‍ا‌ه‍ده‌ ک‍رد.
ب‍ق‍‍اي‍‍ا‌ي‌ ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ‌ا‌ي‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دور‌ان‌ س‍‍اس‍‍ان‍ي‍‍ان‌ در ن‍زدي‍ک‍‍ي‌ ‌غ‍‍ار وج‍ود د‌ارد و ن‍ي‍ز 30 ش‍ي‍‍ي‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ي‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ب‍ق‍‍اي‍‍ا‌ي‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌ ‌ان‍س‍‍ان‌ و س‍ف‍‍ال‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ پ‍ي‍ش‌ ‌از ت‍‍اري‍خ‌، در ‌اي‍ن‌ ج‍‍ا ک‍ش‍ف‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.


کرمانشاه نیوز

فریب جهان را مخور زینهار     که در پای این گل بود خارها

 

وبلاگ خبری - تحلیلی کرمانشاه نیوز

پنج شنبه 11 شهریور 1389  7:08 PM
تشکرات از این پست
mohammad_43
mashhadizadeh
mashhadizadeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1388 
تعداد پست ها : 25019
محل سکونت : بوشهر
جمعه 12 شهریور 1389  10:00 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها