آموزش دلفی (پارت نهم)

 
mohamadaminsh
mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان

آموزش دلفی (پارت نهم)

آموزش دلفی (پارت نهم)

 

محدودكردن تغییر اندازه فرم در دلفی
گاهی اوقات نیاز است فرم ما از نظر اندازه پیرو یک الگو باشد و کاربر نتواند خارج از محدوده این فرم را تغییر اندازه دهد، راهی که پیشنهاد می شود، استفاده از Windows Messages، تابع WM_GetMinMaxInfo میباشد.


unit MinMax;

interface

uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs;

type
TForm1 = class(TForm)
private
{ Private declarations }
procedure WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage); message WM_GetMinMaxInfo;
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage);
Begin
inherited;
with PMinMaxInfo(MSG.lparam)^ do
begin
with ptMinTrackSize do
begin
X := 300;
Y := 150;
end;
with ptMaxTrackSize do
begin
X := 350;
Y := 250;
end;
end;
end;

end.

کریمی که جهان پاینده دارد               تواند حجتی را زنده دارد

 

دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی

پنج شنبه 28 بهمن 1389  10:23 ب.ظ
تشکرات از این پست
rasool27 pejvak
rasekhoonzm
rasekhoonzm
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 126
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:آموزش دلفی (پارت نهم)

با سلام

تابعی برای تبدیل اعداد به حروف ندارید.

مثلا 13564 به سیزده هزار و پانصد و شصت و چهار

 در بن بست هم راه آسمان باز است، پرواز را بیاموز...

شنبه 11 تیر 1390  02:27 ب.ظ
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها