0

عرضه پارچه‌هايِ ميِکروب‌کش به بازار

 
samsam
samsam
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 50672
محل سکونت : یزد

عرضه پارچه‌هايِ ميِکروب‌کش به بازار

دو پژوهشگر از دانشگاه کرنل با تاسيِس شرکت iFyber LLC، پارچه‌هايِ حاويِ نانوذراتيِ که در آشکارسازيِ مواد شيِميِايِيِ خطرناک و انفجاريِ به‌کار ميِ‌روند و يِا دارايِ خاصيِت ضد باکتريِ برايِ کاربردهايِ بيِمارستانيِ هستند، را تجاريِ‌سازيِ ميِ‌کنند.

فناوريِ ايِن شرکت قادر به ايِجاد خواص منحصربه فرديِ مانند نفوذناپذيِريِ برايِ آب و روغن در پارچه ميِ‌باشد.


پارچه‌هايِ حاويِ نانوذراتيِ که قادر به شناسايِيِ وسايِل تقلبيِ و مواد شيِميِايِيِ انفجاريِ و خطرناک بوده و يِا دارايِ خاصيِت ضدباکتريِ در بيِمارستان‌ها، مراکز اجرايِ قانون يِا صنعت مهمانداريِ هستند؛ تنها بخشيِ از محصولاتيِ هستند که توسط شرکت جديِديِ که به‌وسيِله‌يِ ايِن دو محقق کرنليِ تأسيِس شده است، توليِد خواهند شد.

جوآن هيِنستروزا، يِکيِ از ايِن محققان، توضيِح داد: "فناوريِ کليِديِ شرکت ما، توانايِيِ ترسيِب نانوروکش‌ها بر رويِ پارچه‌هايِ طبيِعيِ و سنتزيِ با دقت نانومقيِاس ميِ‌باشد. ما درحال استفاده از يِک فرايِند شيِميِايِيِ برايِ ترسيِب يِکنواخت نانوذرات رويِ سطح پارچه هستيِم. ايِن نانوذرات ميِ‌توانند خواص پارچه را عوض کنند."

از بيِن خواص زيِاد ايِن پارچه‌ها ميِ‌توان به نفوذناپذيِريِ همزمان آنها نسبت به آب و روغن، رفتار ضدميِکروبيِ و نيِز رسانايِيِ الکتريِکيِ آنها اشاره کرد. فرآيِند روکش‌دهيِ اختصاصيِ ايِن شرکت، به نانوذرات اجازه ميِ‌دهد تا با استفاده از تجهيِزات مرسوم فرآوريِ منسوجات به طوريِکنواخت به سطوح و درزهايِ اليِاف خميِده بچسبند.

آرون استريِک لاند، مديِر بخش پژوهش و توسعه iFyber گفت: "پتانسيِل زيِاديِ برايِ استفاده از ايِن فناوريِ در بازه وسيِعيِ از کاربردها وجود دارد."

تا به امروز، ايِن شرکت به خاطر توسعه پارچه‌هايِ مبتنيِ بر فناوريِ‌نانو، توانسته است از وزارت دفاع آمريِکا دو حمايِت ماليِ از محل "پژوهش نويِن صنايِع کوچک" دريِافت کند. يِکيِ از ايِن پروژه‌ها توسعه مواديِ است که قادر به درزيِابيِ لباس‌هايِ جنگ‌هايِ شيِميِايِيِ نيِرويِ هوايِيِ آمريِکا ميِ‌باشند. دوميِ هم مربوط به ساخت پانسمان‌بنديِ‌ها و بخيِه‌هايِ جراحيِ جديِد و ضدباکتريِ برايِ نيِرويِ دريِايِيِ آمريِکا است.

علاوه بر ايِن، شرکت مذکور تحليِل بازار اوليِه استفاده از ايِن فناوريِ برايِ ساخت ملحفه‌ها و جامه‌هايِ ضدباکتريِ جهت صنايِع مهمانداريِ را انجام داده است.
 

چهار راه برای رسیدن به آرامش:
1.نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا  2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا  3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا  4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا

پل ارتباطی : [email protected]

تالارهای تحت مدیریت :

مطالب عمومی کامپیوتراخبار و تکنولوژی های جدیدسیستم های عاملنرم افزارسخت افزارشبکه

 

چهارشنبه 27 آبان 1388  3:55 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها