هوالحق

یکی از شیعیان از امام سجاد پرسيد:«امسال چقدر حاجيان زياد شده اند؟!»

امام علیه السلام  فرمود آيا ميخواهي باطن آنها را ببيني؟ فرمود بلي.
امام دست خود را به صورت او کشید و فرمود:«نگاه کن!»
آن مرد به محض مشاهده افرادی که در آنجا حضور داشتند، مضطرب شد و گفت:«مرا به همان حالتی که بودم برگردانید، چرا که من در مسجد بجز چند آدم بقيه را بشكل حيوانات ميبينم...
امام دوباره دستی به صورت او کشید و او به حال اول خود برگشت.