درباره کتاب یک توپ برای همه: مولی، فِردی، هنری و مکس توپ بازی می‌کنند. “ریکو” توپ آن ها را برمی دارد و بازی را به هم می‌زند.
در تلاشی که جانوران برای پس گرفتن توپ شان می‌کنند، مکس موشه با گذشت و مدارا موفق می‌شود ریکو را هم با خودشان همراه کند.
این جانوران با این که هر کدام مشکلی دارند: مولی خوب نمی‌دود، فِردی خوب نمی‌شنود، هنری از همه چیز می‌ترسد، مکس نمی‌تواند خوب راه برود. اما همه رعایت حال یک دیگر را می‌کنند و از بودن با هم لذّت می ی‌برند.
گذشت و مدارا، مشارکت و دوستی به وجود می‌آورد و در پایان داستان می‌بینیم که به راستی یک توپ برای همه کافی است، چون وقتی همه باهم هستند، بیش تر خوش می گذرد.

 مشخصات کتاب یک توپ برای همه:

یک توپ برای همه
یک توپ برای همه

گردآوری و تنظیم:  Brigitte Weninger – بریگیته ونینگر

مترجم: حسام سبحانی‌طهرانی – ماندانا نارنجیها

انتشارات: مبتکران

گروه سنی۳ تا ۱۲ سال