درباره کتاب الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه: آموزش الف با، پایه ی آموزش زبان خواندن و نوشتن است. در جامعه ی ما این اندیشه جا افتاده است که آموزش الف با ویژه سال نخست دبستان است. در حالی که آواشناسی و واک شناسی و در پی آن نویسه شناسی و در گامی بالاتر نشانه شناسی آمیختی پیش نیازهای خواندن و نوشتن درست و سنجیده است. این گام ها نیاز به سال ها فراگیری پیوسته از سوی کودکان پیش دبستان دارد.

بسته ی الف باورزی با رویکرد آموزش خلاق کودک محور و به شیوه آوایی- رانشی Articulative-Phonics سامانه ی الف بای فارسی را به کودکان و بزرگ سالان می آموزد. در این شیوه آوای واکی و رانش گاه آن بدون کاربرد خواندن یا نوشتن آموزش داده می شود.

این بسته برای آموزش بزرگ سالان بی سواد،‌ کسانی که فارسی زبان مادری شان نیست اما می خواهند فارسی را به شیوه ای نو و بازیگون بیاموزند کاربرد دارد.

در این بسته شما:

  • کتاب خودواهای فارسی
  • کتاب هم واهای فارسی
  • کتاب هم واهای اوستایی و عربی
  • کتاب راه نما
  • و افزونه های الف بایی را دارید.

چگونگی کار با بخش های گوناگون این بسته در کتاب راه نما آمده است.

 مشخصات کتاب الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه:

الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه
الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه

گردآوری و تنظیم:  محمدهادى محمدى

انتشارات: نشر چیستا

گروه سنی۰ تا ۶ سال