درباره کتاب کلید کوچولو: کلید کوچولو به همراه پدر و مادرش از جاکلیدی آویزان هستند. کلید پدر در خانه و کلید مادر در کمد را باز می کند، ولی تاکنون کسی سراغ کلید کوچک نیامده است و او از این بابت ناراحت است. او هنگام بیکاری خیالبافی می کند. گاهی خود را پروانه ای زیبا در دشت پر از گل یا ماهی کوچولویی می بیند که در دریای آبی شنا می کند یا قورباغه سبزی که روی سنگ کنار برکه نشسته است و آواز می خواند.

البته او از فیل بودن بیشتر خوشش می آمد چون بزرگ و قوی است و همه با او مهربان هستند. او در خیال خود را زرافه ای که می تواند تا دوردست ها را ببیند و پرنده ای که همه جا را بگردد تصور می کند. سرنجام هنگامی که پسر کوچک خانواده زخمی می شود کلید کوچک می فهمد که کلید جعبه ی کمک های اولیه است.

 مشخصات کتاب کلید کوچولو:

معرفی کتاب کلید کوچولو
معرفی کتاب کلید کوچولو

گردآوری و تنظیم:  ابراهیم قدردان

ویراستار: رضا اسکندری

گروه سنی: ۳ تا ۹ سال