با این اشعار کودکان را به خوردن میوه ترغیب کنید

 

مــن میوه ام، مــن میوه ام 

مفیدم و خوشمزه ام

خــــدا چــه خـوب آفــریدم 

 برای شـــــما پروریدم

من بچه ها را دوست دارم 

 نشاط براشــون میارم

آخ نخــور مــرا نـشــسته 

که مگس رویم نشسته

مگس بسی میکروب داره

خـــیلی مرضـــها میـــاره