0

شعر محلی جنوب کرمان

 
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

شعر محلی جنوب کرمان

گلی ای چادن رنگیت بگردم        هلاک آه دلتنگیت بگردم
ادونم بی دهل سخته چمیدن        بچم تا ندر سرکنگیت بگردم

                                                ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

جگر درده پیــــــامی رد بدل کن          نهال ور خاک بنند ای مو بغل کن

نداروم آرزویی جــــون دایه ت             بیا هم یدفه حرفــــــــم عمل کن

&&&&&&

همه کشت و کشاری سرد برده         مغ و دره و کنــاری سرد برده

تمام کت پلنگونوم مو گفتر آ شو       ولی آخرخیـــــــــاری سرد برده

یک شنبه 29 تیر 1399  11:23 AM
تشکرات از این پست
mohammad_43
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شعر محلی جنوب کرمان

 بالی که و رو

                                 خدنگیش زِ دلُم زالی کِ وُ رو

                                                                طَرَف بَی مُو بَد احوالی کِ وُ رو

                             مو نافَهمُم کِ چِم گُ اَی مُو رنجی

                                                               اَگٌفتِت اَی کَفَس بالی کِ وُ رو

                             زدی کِمریتی اَ رَو پُله وُون دل

                                                           نَمِشتی عِشک وُ ، پامالی کِ وُ رو

                         مُو حاکم کوتُ آ ، خَی حُکم بَعدی

                                                           به کَولِ شَهریُن حالی کِ وُ رو  ( محمد بخشی)

یک شنبه 29 تیر 1399  11:23 AM
تشکرات از این پست
mohammad_43
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شعر محلی جنوب کرمان

       ***********

                                            اگه تاهِستی بیا

مُو اَرَم آبال دَوارُن ، اَگه تاهِستی بیا

                                                      تَک وتَنها تو خِیارُن ، اَگه تاهِستی بیا

اَگه دایَت ناهلِتِت ناموَی دِگه گُوَر مُو بیای

                                                    آ که رو وَر سبزوارون ، اَگه تاهستی بیا

کارِ مُو خَی تو طرف ، به مَیِد ابوالفضل جُور اَبو

                                                   بَد همه ی اِیی کار و بارُن ، اَگه تاهستی بیا

اَگه نَت دیستُم عزیز، پَسین جُمِه  پای کُنار

                                                  مُن اَیام بُهنَی مزارُن ، اَگه تاهستی بیا

کولِ مُو کولِن ، بِدی مُو حتماً آتی ایام

 

                                                خَی سِجل اول گدارُن ، اَگه تاهستی بیا

                                                 (شعر از محمدبخشی)

یک شنبه 29 تیر 1399  11:24 AM
تشکرات از این پست
mohammad_43
maryam35444
maryam35444
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1397 
تعداد پست ها : 755
محل سکونت : خراسان شمالی
یک شنبه 29 تیر 1399  1:36 PM
تشکرات از این پست
mohammad_43 majid68
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شعر محلی جنوب کرمان

مو برهاتم که دنیا دست که کفته !!!؟

                                                  !!!!!!!!!!!!!!َ

                   سُرونی سُرخرو بُشکی پلیچاک   دوچشمی زمهریرو دستونی پاک

                      گُلویر جونمرگشته نمِشناخت    اگُفتت شهری یه خُوی مانتو چاک

                   عجب سال خوشی سال امسال    بهــار بوده بچر ای گــــــاو مهچال
                   بچر تا شیر و میهونت بدوشـــــم     اچسپه دوغ و ماستت پای چنگال

                                              شعر از: خدابخش دلیری

                                         ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

           مو دلم نازکه مث نون تیری        تو عزیز دلمی تا وخت پیری!!

                                              -------

                       تو واکهاً عمــــر منی خدا درازت بکنه

                                           مث کهورون بلند هم سرافرازت بکنه

                      **********

                 گمونم مهر مو ای دل تو روته        گمونم تو گپیت ای مو شنوته

          مونم دونست ای برخورد دوشیت       گمونم که یکی زیر دل تو کوته؟؟؟

                                                   ////////////////

          مو ای داغ تو زیل بودو حسابی     و نخش رو حصیل بودم حسابی

         کشیدی پیچکم ای بس غم تو      عزیزم چیل پچیل بودم حسابی!!

پنج شنبه 2 مرداد 1399  6:25 PM
تشکرات از این پست
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شعر محلی جنوب کرمان

       بهل خی چشمونت درد دل کنُم مو ؟

                        برم شهــــــــــــر دگه منزل کنُم مو ؟

 

                        ایطـــــــو ناراحتُم ای دست دنیـــــا

                       اویتوم دور دلُــــــــم کاه گل کنُم مو ؟!!

                                        <<<<<<>>>>>>

      تو دلُم اَبری اَبو بغض گرون غـــــم تو          با بَیوم ای چِشونم دوله چَکونه غم تو

      آروم آروم هی اَباره تو شوون بیکسی         سرِ زرده تا دَم کروســـــــخون غم تو 

 

                                                 **********

    اگه اویتت بدیدی شادمونی        آ هم تو فصل عشق و مهربونی

    بیا تو عیشُم آتی نگاه کن           کلی کهکهه کلی هورا فلونی !!

                                                   ********

 


    عجب اِشکستت آ عهدی که بستت!       بره گُم به خی یه اخلاق پستت!
    بلا نسبت ببــــــــــو ای جمع حاضر        مو خر بودم دلم دادم به دستت!
پنج شنبه 2 مرداد 1399  6:25 PM
تشکرات از این پست
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شعر محلی جنوب کرمان

   چُکیدُم خـــاک پاک پای دلبر          دلُـــم منده گُور میلاک دلبر

           هَنو مستُم مُو ای طرز نگاهی    شراب چشمونی گیراک دلبر

                                             *******

                   بیـــــا ندرت بهم دردت به جونم        دلـــــم تنگ توین کردی اخونم

                 پسینی خی خودم پوخُم ادونی        تو نَت فهمی که مو تنها امونم!!?

                                                     با تشکر از مهشید خانم

                                                         *********

        شوِ عیده بیا عیـــدی دلُم بِه !      دو سه روزی بیا هم، منزلُم بِه !

      خبر داری مو تریاکی تو بودُم       بیا لولـــــی بپیچ هم محفلُم بِه !!

                                                               *********

 

                      مُنُم رَستا برَن مَرکـی خدایی!                            عجب اِیی کار ما کُندن پسینی!؟

پنج شنبه 2 مرداد 1399  6:26 PM
تشکرات از این پست
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شعر محلی جنوب کرمان

 

                                                   ای کُل جلا اکـــــــــردنه محضی چراگ زوری بیه 
مختار شوون روزه اگره , هر نیم ساعت اشکندتی 
                                                   جمعه ارو کـــوه کلات , محضی چراگ زوری بیه 
مختار شوون تا سرسحر , ای پای گلیف جُم ناخوره 
                                                  هرچــــی بدیده اخوره , محضی چراگ زوری بیه 
باوای چراگ وی کومونی اُ آرچنی یه در خونه 
                                                کوشون چراگم پای مونر , محضی چراگ زوری بیه 
مو نشترم رو بُـمبلوک , ای پشت سرُم یه جفت لگد
                                                مختار پـیس خندی ازه , محضی چراگ زوری بیه 
اِتی چراگ , وی رو کجی , ای دست مُـخَک زوری نیَه 
                                                 خداوکیلی خوتــــــــروم , تو خوو چراگ زوری ایَه

پنج شنبه 2 مرداد 1399  6:26 PM
تشکرات از این پست
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شعر محلی جنوب کرمان

  سُر باوات اگــو سنگی غلیده       سُر باییت اگـــــو سیبی گلیده

     دگـــه پز دادن خالیت ای چن        سُرون موت اگــو چاهی چلیده
      

                                                   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                    مُو ندر آ کچو دستت اگردُم            مُو ندر پنجه شستت اگردُم

                    اخاهی تا گپ آخر بدونی             مُو ندر آ دو چش مستت اگردُم!

                                                         ***

   مـــــــــــــــــروت ای دلت کوچیــــده کاکا                دو چشـــــــــــــــم غیرتت نادیده کاکا

   موشون کشت و خشممون بارشون دا                تفنگ برنوت پوسیـــــــــــــــــــده کاکا. (نادر صالحی)   

                                                          ***                   

                      دلُم تنگه عزیزُم بَی گپونت !           بچوشُم کند شیرین لبونت !

                       بلن بالای میونچیلی کجایی؟         مبارک ببو عزیز بله بُرونت !!

                                                               ***

                     دو چشمت چش کونزیلن دلاله !        درشت و آبی و زیلن دلاله !

                    اگر چه مو خشم گودی اگردُم             دل و دینُم آتاک چیلن دلاله !!؟

                                                              ***

                  به هر گَوم یار میلاکی موشون بو !       گل نورس و پیچاکی موشون بو !

                 امیدوارُم  که  روز  خوش  ندیدن            هما نوزاد نمی ناکی موشون بو !

                                                              ***

                         پسینی نمزدم نازی که و رو  !          مثل یه کفتری بالی که و رو !

                       دو ساعت التماسم که بمونه            ولی ای مو لگدمالی که و رو !

                                                                ***

                       فلانی بیچه دلبار ای مو بوده ؟          مو چم گفته که بیزار ای مو بوده ؟

                         اگه خواهه خودی اغدی ببنده          ننه اش بیچه طلبکار مو بوده ؟؟   

                                                                  ***

                         کمو  ور گن که یکرنگی  ببیزُم !             به میلاک سهت چنگی بگیزُم !

                         بیارُم دسته ای خی ساز و تنپک           سر عیش تو سرکنگی بریزُم  !

پنج شنبه 2 مرداد 1399  6:27 PM
تشکرات از این پست
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شعر محلی جنوب کرمان

پسینی عیش تویه، خونم عذایه          به والله باوری تو ذهن مو نایه                    

ارم طوری که مردم کُل بپرسن            فلانی  نامرا  همرو  کجایه؟!                     

                                                       

                 دلُم سر راهت نشته پسینی       نگاهت ای مُنی کُشته پسینی

                 تله سیلی بکن ورسون جیرفت        دلُم  آویز  خرپشته  پسینی !!  

                                               ووووووووووووو 

         پشیمونُم که تو گوشت زدُم مُو !           سه سال و خورده ای جوشت زدُم مُو !

         خریدُم آدکلون ای شهر کهنو              تو خُوتی به روپوشت زدُم  مُو !

                                            *************

              شوی که ور نگاهت خیره بودُم !       و لای مودُنت مث گیره بودُم!

              اگه  تریاکیه  عشقی  دلاله !          بکَشیم که امشو شیره بودُم!!

                                         **************

             تو وی ناز و چَمَک یهتی دلاده!       به بُهنی کَمَک یهتی دلاله!

            قرار خودمونم تاریک مشوره        چطو بو کم کمک یهتی دلاله؟؟

پنج شنبه 2 مرداد 1399  6:27 PM
تشکرات از این پست
majid68
majid68
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1388 
تعداد پست ها : 4493
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:شعر محلی جنوب کرمان

      نمزدی

                       مو رسماً نمزدی بودم دلاله!

       خلاص ای هر بدی بودم دلاله!

      بزن شیلی که تا دنیا بدونه !

      دگه صددرصدی بودم دلاله!!!؟

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

                    دویدم ور کنار باغ پسته!            بدیدم دختری رو خر نشسته!

                بگفتم دخترو بوسی نمیدی؟           بگفتا کره خر ، خر وانمسته!!!

 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                                            فلانی!

 جواب زنگونت اشکن فلانی!       شتالن مث در مشکن فلانی!

 تو که یار وفاداری نبودی ؟          تمام حرفونت کشکن فلانی!!

پنج شنبه 2 مرداد 1399  6:28 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها