0

 اعراب فرعی (2)

 
haj114
haj114
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3991

 اعراب فرعی (2)

 

    4- جمع مؤنث سالم: اسم مفرد مؤنث + ات         فاطمه + ات = فاطمات            مسلمه + ات = مسلمات         مجلّه + ات = مجلّات

  جمع مؤنث سالم در حالت مرفوعی و مجروری اعراب آن اصلی است. التلمیذاتُ کَتبْن دُروسهُن.(مبتدا مرفوع)     ذَهبتُ اِلی المُعلماتِ.(مجرور به جر)

اما در حالت منصوبی اعراب آن فرعی است و بجای فتحه،کسره می گیرد.   اِحترمتُ الامهاتِ. (مفعول منصوب)

5-اسمهای غیر منصرف : اسمهایی هستند که کسره و تنوین نمی گیرند و عبارتند از : 1-علم مؤنث (معاویه- مریم-فاطمه)2-علم غیر عربی(یوسف-آرش)       3-نام شهرها و کشورها(مکه-ایران-شیراز) 4-صفتهای بر وزن اَفعل(اَعلَم-اَجمل) 5-اسمهای که بر وزن مفاعِل و مفاعیل(مکاتِب-مفاتیح) 

 اسمهای غیر منصرف در حالت مرفوعی و منصوبی اعراب آنها اصلی است .  فاطمهُ بنتُ نبیٍّ(مبتدا مرفوع)        رأیتُ سلمان َ .(مفعول منصوب)

       اما در حالت مجروری اعراب آن فرعی است وبجای کسره فتحه می گیرد. سافَرتُ اِلیاصفهان َ.(مجرور به جر)

     

 نکته: اسم غیر منصرف اگر دارای "ال" باشد یا به اسم پس از خود اضافه شده باشد در حالت مجروری اعراب آن اصلی می شود و میتواند کسره بگیرد. 

یک شنبه 13 اسفند 1396  11:46 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها