0

 اعراب فرعی(1)

 
haj114
haj114
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3991

 اعراب فرعی(1)

 

         اسمی که بوسیله حرکات اصلی فتحه-کسره و ضمّه اعراب آن مشخص شود می گوییم اعراب آن اصلی است.   جاءَحمید.ٌ   رأیتُ التلمیذَ.   سلّّمتُ              علی المُعلِّمِ. 

       اما برخی از اسمها را نمی توان بوسیله حرکات اصلی اعراب داد و باید از جایگزین این حرکات استفاده کرد . به این نوع اعراب،اعراب فرعی می گویند.

 

1-جمع مذکر سالم:  اسم مفرد مذکر+ ون َ / ین َ.   المؤمن + ون َ =المؤمنون َ  الکاتب + ین َ = الکاتبِین َ

    جمع مذکر سالم در حالت مرفوعی بجای ضمه ون َ می گیرد.

        جاءَ المعلمون َ اِلی المدرسهِ.(فاعل مرفوع)          نَحن ُ محرومون َ....(خبر مرفوع)

       و در حالت منصوبی و مجروری بجای فتحه و کسره ین َ می گیرد. 

        رأیتُ المؤمنین َ فِی المسجدِ.(مفعول منصوب)  اَلسّلامُ علَی المُجاهدین َ.(مجروربه جر)

        

  نکته:     تشخیص اینکه "ین" منصوبی است یا مجروری بر اساس نقش اسم در جمله است.

         ۲- اسم مثنی: اسم مفرد + انِ / ینِ .        الکتاب +انِ= الکتابانِ        طفل + ینِ = طفلینِ

              اسم مثنی در حالت مرفوعی بجای ضمه "انِ " می گیرد.     خَرج التّلمیذانِ مِن الصَّف.(فاعل مرفوع)          رجلانِ عالمانِ.(مبتدا و خبر)

              ودر حالت منصوبی و مجروری بجای فتحه و کسره "ینِ" می گیرد.  

          اِشتریتُ کتابینِ.(مفعول منصوب)         ذهب علیٌ (ع) الی طفلینِ.(مجروربه جر)

           نکته:   تشخیص اینکه "ین" منصوبی است یا مجروری بر اساس نقش اسم در جمله است.

    

3-اسماء خمسه: پنج اسم هستند که اعراب آنها فرعی است.   أب(پدر) أخ(برادر) ذو(صاحب) فو(دهان) حم(فامیل شوهر) 

     اسماءخمسه در حالت مرفوعی بجای ضمه "و"می گیرند.  جاءَ أبوطالب.(فاعل مرفوع)       أخوک ذوعلمٍ کثیرٍ.(مبتدا و خبر)

  //     //     در حالت منصوبی بجای فتحه "ا" می گیرند.    رأیتُ أخاک َ فِی المدرسهِ.(مفعول منصوب)

 //       //    در حالت مجروری بجای کسره "ی"می گیرند.     َالسَلامُ علَی أبی عبدِ اللهِ.(مجرور به جر)

یک شنبه 13 اسفند 1396  11:43 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها