0

سوالات امتحانی درس فلسفه( نهایه الحکمه) علامه طباطبایی

 
hozenovin
hozenovin
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 1126
محل سکونت : اصفهان

سوالات امتحانی درس فلسفه( نهایه الحکمه) علامه طباطبایی

سوالات امتحانی درس فلسفه( نهایه الحکمه) علامه طباطبایی

8) اقسام علم اعتباری را بنویسید.
7) جواب اشکال ذیل را که در رابطه با بحث برهان صدیقین ...
6) عبارت « إن العقل والعاقل والمعقول مفاهیم ثلاثة ...
5) یک پاسخ به شبهه ی فوق که مشهور به شبهه ابن کمونه ..
4) فرق علم حضوری و علم حصولی را بنویسید.
3) فرق حسی و علم خیالی را بیان کنید.
2) یک دلیل بر غیر مادی بودن علم ...
1) فرق تقدم و تأخر بالطبع و تقدم و تأخر بالعلیه ..
4) در کدام مرتبه از مراتب عقل، عقل بدیهیات را ادراک می‌کند؟
3) مراد از علم قبل الایجاد چیست ؟
2) تقدم عالم تجرد عقلی بر عالم ماده چه نوع تقدمی است؟
1) برهان صدیقین برهان ....
8) هر کدام از عبارات زیر تعریف کدام یک از انواع سه گانه عقل است؟ 7)‌ اقسام علم حصولی را بنویسید.
6)‌ چرا سوفسطی صدیق این قضیه را نمی‌پذیرد؟
5)‌ چرا برهان صدیقین موثق ترین برهان است؟
4) فلاسفه عنایت را از مراتب علم خدا ذکر کرده‌اند ...
3)‌ قول کرامیّه در رابطه با صفات ذاتیه خداوند را بیان کرده و ..
2) معیت در زمان معیت بالطبع و معیت بالدهر را توضیح دهید.
1)‌ عوالم کلی وجود را نام ببرید ( عوالم سه گانه )
4) کدام مورد مبین علم حصولی است ؟
3) بر مبنای مرحوم ملاصدرا « تقدم وجود علت تامه ...
2)‌ تقدم امام نسبت به مأموم - بنا بر فرض مبدأ بودن ...
1) در کدام مرتبه، عقل همه معقولات ، اعم ...
9) اشاعره صفات ذاتیة خدا را زائد بر ذات و قدیم ...
8) افلاطون علم تفصیلی خداوند متعال به اشیاء را از طریق عقول ...
7)‌ برای هر کدام از صفات الهی زیر مثال بزنید.
6) یک برهان بر بساطت خداوند اقامه کنید.
5) مفیض صور عقلی کلی به نفس انسان کیست؟
4)‌ عوالم سه گانة هستی را نام ببرید.
3)‌ توضیح دهید که چگونه هر علم حصولی به علم حضوری ...
2)‌ نوع حضوری و حصولی بودن علم را در ...
1)‌ چهار قسم از اقسام تقدم و تأخر را نام ببرید و ...
4)‌ برهان صدیقین برای اثبات کدام موضوع ...
3) مفاهیم وجود و کلی به ترتیب جزء کدام قسم ..
2)عبارت «هی مرتبة تعقل النفس للبدیهیات من تصور او تصدیق»..
1)‌ «مسبوق بودن وجود به عدم» تعریف کدام گزینه است؟
10) با توجه به متن، آيه ي «و ما رميتَ اذ رميتَ و لکنّ الله رمي»..
9) مرحوم علامه سه علم برای خداوند بیان می کنند ...
8)‌ معنای این که صفات سلبیه ی خداوند به ...


7) یک برهان بر اثبات وجود واجب تعالی اقامه کنید. 6) کدام یک از مفاهیم زیر علم حقیقی و کدام یک ..
5)‌ وجه تسميه ی عقل هيولاني چيست؟
4) منظور از «مترتبة طولا» چیست؟
3)‌ چرا صورت علمي مجرد از ماده است؟ ..
2) حدوث و قدم ذاتی را تعریف کنید.
1) با ذکر مثال ، تعریف کنید.
10) منظور از قدرت واجبیه را نوشته و بیان کنید ...
9)‌ اشکال نظر کسانی که صفات ذاتیه خدا را زائد ..
8)‌ چرا خداوند بسیط و غیر مرکب است ؟
7)‌ یک برهان فلسفی بر اثبات وجود خدا بیان کنید
6)‌ آیا علم حضوری اختصاص به علم شیء‌ به خودش دارد؟ ...
5)‌ هریک از موارد زیر تعریف کدام مرتبه از مراتب ...
4)‌ عوالم کلی وجود را نام ببرید و ..
3) چرا صورت علمی مجرد از ماده است ؟‌
2)‌ برای هریک از موارد زیر مثال بزنید
1)‌ تعریف کنید : ذکر مثال قابل قبول است
9) کدام یک از جملات زیر صحیح و کدام یک غلط است؟
۸) برای هر کدام از صفات زیر مثالی ذکر کنید
7)‌ آیا تناقضی بین این دو عبارت هست؟ چرا؟
6)‌ این برهان، صدیقین است یا غیر صدیقین؟ چرا؟
۵) برخی از دانشمندان علوم تجربی می گویند ...
4) تفاوت علم حسی و خیالی در چیست؟
۳) هر کدام از عبارتهای زیر تعریف کدام قسم از اقسام علم حصولی است؟
۲) بیان کنید چگونه علم حصولی به علم حضوری بر میگردد.
۱) حدوث و قدم ذاتی را با ذکر مثال تعریف کنید.
۴) کدام گروه برای خداوند از طریق صور مرتسمه علم تفصیلی ...
۳) در کدام مرتبه، عقل نظریات را با استنتاج آنها از ...
۲) ملاک سبق و لحوق بالعلیة کدام است؟
۱) تقدم وجود بر ماهیت بنابر اصالت وجود چه نوع ..8) اقسام علم اعتباری را بنویسید.
7) جواب اشکال ذیل را که در رابطه با بحث برهان صدیقین ...
6) عبارت « إن العقل والعاقل والمعقول مفاهیم ثلاثة ...
5) یک پاسخ به شبهه ی فوق که مشهور به شبهه ابن کمونه ..
4) فرق علم حضوری و علم حصولی را بنویسید.
3) فرق حسی و علم خیالی را بیان کنید.
2) یک دلیل بر غیر مادی بودن علم ...
1) فرق تقدم و تأخر بالطبع و تقدم و تأخر بالعلیه ..
4) در کدام مرتبه از مراتب عقل، عقل بدیهیات را ادراک می‌کند؟
3) مراد از علم قبل الایجاد چیست ؟
2) تقدم عالم تجرد عقلی بر عالم ماده چه نوع تقدمی است؟
1) برهان صدیقین برهان ....
8) هر کدام از عبارات زیر تعریف کدام یک از انواع سه گانه عقل است؟ 7)‌ اقسام علم حصولی را بنویسید.
6)‌ چرا سوفسطی صدیق این قضیه را نمی‌پذیرد؟
5)‌ چرا برهان صدیقین موثق ترین برهان است؟
4) فلاسفه عنایت را از مراتب علم خدا ذکر کرده‌اند ...
3)‌ قول کرامیّه در رابطه با صفات ذاتیه خداوند را بیان کرده و ..
2) معیت در زمان معیت بالطبع و معیت بالدهر را توضیح دهید.
1)‌ عوالم کلی وجود را نام ببرید ( عوالم سه گانه )
4) کدام مورد مبین علم حصولی است ؟
3) بر مبنای مرحوم ملاصدرا « تقدم وجود علت تامه ...
2)‌ تقدم امام نسبت به مأموم - بنا بر فرض مبدأ بودن ...
1) در کدام مرتبه، عقل همه معقولات ، اعم ...
9) اشاعره صفات ذاتیة خدا را زائد بر ذات و قدیم ...
8) افلاطون علم تفصیلی خداوند متعال به اشیاء را از طریق عقول ...
7)‌ برای هر کدام از صفات الهی زیر مثال بزنید.
6) یک برهان بر بساطت خداوند اقامه کنید.
5) مفیض صور عقلی کلی به نفس انسان کیست؟
4)‌ عوالم سه گانة هستی را نام ببرید.
3)‌ توضیح دهید که چگونه هر علم حصولی به علم حضوری ...
2)‌ نوع حضوری و حصولی بودن علم را در ...
1)‌ چهار قسم از اقسام تقدم و تأخر را نام ببرید و ...
4)‌ برهان صدیقین برای اثبات کدام موضوع ...
3) مفاهیم وجود و کلی به ترتیب جزء کدام قسم ..
2)عبارت «هی مرتبة تعقل النفس للبدیهیات من تصور او تصدیق»..
1)‌ «مسبوق بودن وجود به عدم» تعریف کدام گزینه است؟
10) با توجه به متن، آيه ي «و ما رميتَ اذ رميتَ و لکنّ الله رمي»..
9) مرحوم علامه سه علم برای خداوند بیان می کنند ...
8)‌ معنای این که صفات سلبیه ی خداوند به ...
7) یک برهان بر اثبات وجود واجب تعالی اقامه کنید. 6) کدام یک از مفاهیم زیر علم حقیقی و کدام یک ..
5)‌ وجه تسميه ی عقل هيولاني چيست؟
4) منظور از «مترتبة طولا» چیست؟
3)‌ چرا صورت علمي مجرد از ماده است؟ ..
2) حدوث و قدم ذاتی را تعریف کنید.
1) با ذکر مثال ، تعریف کنید.
10) منظور از قدرت واجبیه را نوشته و بیان کنید ...
9)‌ اشکال نظر کسانی که صفات ذاتیه خدا را زائد ..
8)‌ چرا خداوند بسیط و غیر مرکب است ؟
7)‌ یک برهان فلسفی بر اثبات وجود خدا بیان کنید
6)‌ آیا علم حضوری اختصاص به علم شیء‌ به خودش دارد؟ ...
5)‌ هریک از موارد زیر تعریف کدام مرتبه از مراتب ...
4)‌ عوالم کلی وجود را نام ببرید و ..
3) چرا صورت علمی مجرد از ماده است ؟‌
2)‌ برای هریک از موارد زیر مثال بزنید
1)‌ تعریف کنید : ذکر مثال قابل قبول است
9) کدام یک از جملات زیر صحیح و کدام یک غلط است؟
۸) برای هر کدام از صفات زیر مثالی ذکر کنید
7)‌ آیا تناقضی بین این دو عبارت هست؟ چرا؟
6)‌ این برهان، صدیقین است یا غیر صدیقین؟ چرا؟
۵) برخی از دانشمندان علوم تجربی می گویند ...
4) تفاوت علم حسی و خیالی در چیست؟
۳) هر کدام از عبارتهای زیر تعریف کدام قسم از اقسام علم حصولی است؟
۲) بیان کنید چگونه علم حصولی به علم حضوری بر میگردد.
۱) حدوث و قدم ذاتی را با ذکر مثال تعریف کنید.
۴) کدام گروه برای خداوند از طریق صور مرتسمه علم تفصیلی ...
۳) در کدام مرتبه، عقل نظریات را با استنتاج آنها از ...
۲) ملاک سبق و لحوق بالعلیة کدام است؟
۱) تقدم وجود بر ماهیت بنابر اصالت وجود چه نوع ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 15 تیر 1396  6:38 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها