0

معرب و مبنی

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

معرب و مبنی

 معرب و مبنی 🌸

💐 معرب کلمه ای است که إعراب آخر آن با توجّه به نقشی که در جمله می گیرد تغییر می کند.

💐 مبنی کلمه ای است که هر نقشی هم در جمله داشته باشد حرکت آخر آن ثابت و بدون تغییر است.

📢 بیشتر اسم ها معرب می باشند امّا اسم های مبنی عبارت است از :

1⃣ اسم اشاره (به جز حالت مثنی)

2⃣ اسم موصول خاصّ و موصول عامّ

💥نکته : اسم های اشاره و موصول مبنی می باشد جز حالت مثنّی که این اسم ها در مثنی،  معرب اند.

👈 مثنی مانند:  هذانِ ، هذَینِ ، هاتانِ ، هاتَینِ ، اللذانِ ، اللذَینِ ، اللتانِ ، اللتَینِ

3⃣ همه ضمایر (هُوَ ، إیّاکَ ، ها ، أنتِ ...)

4⃣ اسم های إستفهام (مَن ، ما ، ماذا ، کَیفَ ، مَتی ...)

5⃣ اسم های شرط (مَن ، ما ، ...)

6⃣ برخی ظرف ها (حیثُ ، أمسِ ، أینَ ، الآنَ ، لَدُن)

7⃣ اسم لای نفی جنس: لا إلهَ الا اللهُ (اسم لا مبنی بر فتح)

8⃣ منادی علم و منادی نکره مقصوده:

یا حسنُ ألبِس عمَّکَ لِباساً (منادی علم مبنی بر ضمّ)

یا غفّارُ إرحَمنا (منادی نکره مقصوده مبنی بر ضمّ)
🍀🍀🍀🍀🌸🌷🍀🍀🍀🍀
💥اگر کلمه ای مبنی بود و آخرش :

🌻ضمه داشت 👈 مبنی بر ضمه ( مبنی علی الضَم ) است مانند  : نَحنُ

🌻کسره داشت 👈مبنی بر کسره ( مبنی علی الکسر) است مانند :  أَنتِ، لِ، هولاءِ...

🌻فتحه داشت 👈 مبنی بر فتحه ( مبنی علی الفتح)است  مانند  : هوَ، ذلکَ، هنَّ،  کَتَبَتْ

🌻جزم داشت 👈مبنی بر سکون ( مبنی علی السکون) است مانند  :  هم،  في،  علیٰ، أَنا، دَخَلْتُ         ْ
🍀 ملاک آخرین حرف اصلی است  از اینروست که با اینکه  در آخر فعل " کًتَبًتْ " ْ علامت جزم آمده است ولی  می گوئیم  "مبنی بر فتحه "!

و با اینکه در آخر " دَخَلْتَ" فتحه آمده  می گوئیم مبنی بر سکون!!؟؟

💥ولی در معرب ها اصطلاحات دیگری رایج است👇👇👇

🌹ضمه گرفت 👈مرفوع.     المکانُ

🌹کسره گرفت 👈 مجرور.      بیتٍ

🌹فتحه گرفت 👈 منصوب.   الکتابَ  

🌹ساکن گرفت 👈 مجزوم.  عاملْ  لا تشرِبا


🍀 نکته : مجزوم شدن فقط مخصوص فعل است.

یک شنبه 18 مهر 1395  7:27 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها