0

جامد_مشتق

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

جامد_مشتق

جامد_مشتق

🔰صفت مشبهه : اسمی است که بر دارنده ی حالت و صفت ثابت و دائمی ، دلالت می کند .

 مانند : شَریفٌ   ،  فَرِحٌ

☢روش ساخت :
صفت مشبهه در ثلاثی مجرد وزن خاصی ندارد و اصولا هر کلمه ای که معنی صفتی ثابت و نفسانی دهد . صفت مشبهه است . و بیشتر بر وزن های زیر می آید.

۱_ فَعِیل : کَرِیم ( بزگوار ) ، حَزِین ( غمگین ) ، عَلِیم ( دانا )  ، قَدِیر ( توانا ) سَمِیع ( شنوا ) ، بَصیر ( بینا )

۲_  فَعَل  : حَسَن ( نیکو ) ، یَبَس ( خشک )،  بَطَل ( قهرمان )

۳_  فَعِل   : فَرِح (شادمان ) ، حَذِر ( بیمناک )

۴_  فَعْل  : صَعْب ( دشوار ) ، سَهْل ( آسان ) ، شَیْخ ( پیرمرد )

5- فَـعلان که مؤنث آن فَعلَی می شود .مانند : عَطشان ( مرد تشنه ) ،  عَطشَی ( زن تشنه )

6- اَفعَل که مؤنث آن فَعلَاء می شود . و این وزن بر رنگ و عیب دلالت می کند مانند   اَحمَرُ  -  حَمرا ء  (قرمز ) ، اَبکَم – بَکماء  ( لال )  

🔰اسم تفضیل : اسمی است که بر فزونی صفتی بر غیر دلالت می کند . مانند : اَعلَمُ ( داناتر )

عَلِیٌّ اَعلَمُ مِن سَعیدٍ .  علی از سعید دانا تر است . در این مثال به زیادی و فزونی صفت علم در علی بر سعید اشاره دارد .

☢روش ساخت :

اسم تفضیل از ثلاثی مجرد بر وزن  اَفعَل  برای مذکر و بر وزن فُعْلَی  برای مؤنث می آید .

♻️ ترجمه :
اسم تفضیل اگر بعدش (مِن)  باشد معنای صفت تفضیلی فارسی را می دهد .

 مانند . عَلِیٌّ اَکبَرُ مِنْ سَعِیدٍ . ( علی بزرگتر از سعید است ).

و اگر بدون (مِن)  بکار رود معنای صفت عالی فارسی را خواهد داد

مانند : اَعظَمُ العِبادَةِ اَجراً اَخفاها ( عظیم ترین عبادتها از نظر اجر و پاداش مخفی ترین آنهاست . )

اَشجَعُ النّاسِ ( شجاع ترین مردم )

🔰صیغه ی مبالغه

صیغه ی مبالغه : اسمی است که بر بسیار انجام دهنده ی کاری یا بسیار دارنده ی صفتی دلالت می کند .

☢ روش ساخت :

 صیغه مبالغه نیر مانند صفت مشبهه قاعده و وزن خاصی ندارد و بیشتر بر اوزان زیر می آید .

1- فَعّالَة : مانند : عَلّامِة  ( بسیار دانا ) فَهّامِة ( بسیار با فهم )

2- فَعّال : مانند : صَبّار  ( بسیار شکیبا ) وَهّاب ( بسیار بخشنده )

3- فَعُول  : مانند : صَبُور ( پر صبر )

4- فِعِّیل : مانند : صِدِّیق ( بسیار با صداقت )

⚠️تذکر : مذکر و مؤنث در صیغه ی مبالغه غالبا یکی است و چنانچه تائی ( ة ) در آخر آن در آید علامت مؤنث بودن نیست بلکه دلالت بر (کثرت مبالغه ) دارد . مانند :  عَلّامِة  ( بسیار دانا ) فَهّامِة ( بسیار با فهم )


🔰اسم زمان و مکان

اسم زمان ومکان : اسمی است که بر مکان و زمان  وقوع فعل دلالت می کند .

مانند : مَسجِد  (محل سجده) ، مَنزِل  ( محل فرود آمدن ) ، مَشرِق ( محل و زمان تابش )

☢روش ساخت :

اسم زمان و مکان از ثلاثی مجرد دو وزن دارد.
  1- مَفعَل  2- مَفعِل

1- مَفعِل : و آن در صورتی است که مضارعش مکسور العین ( یَفعِلُ  )  باشد .

مانند :  یَجلِسُ —-->  مَجلِس                   یَنزِلُ------>  مَنزِل

2- مَفعَل  : و آن در صورتی است که مضارعش مفتوح العین یا مضموم العین( یَفعَلُ -  یَفعُلُ )  باشد  .

( یَطبَخُ  —---->  مَطبَخ   )                             

   ( یَشرَبُ —---->  مَشرَب)

⛔️ تذکر : برخی از افعال اسم زمان و مکان آنها استثناءاً  به جای مَفْعَل بر وزن مَفْعِل می آید .

مانند : یَسجُدُ----->  مَسجِد              
  یَقرُبُ —---->  مَغرِب

 

یک شنبه 18 مهر 1395  7:20 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها