0

دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41806
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)
چهارشنبه 7 خرداد 1393  12:17 PM

کاریکاتوردنباله دار(کمیک استریپ)

 

گاه باسوژه ای مواجه ایم که آنرانمی توان درقالب یک تصویرارایه نمود.دربحث مراحل تکوینی سوژه گفتیم که (اندیشه چون نموداری آماری موضوع رابررسی می نمایدضمن آنکه شاخصه های اصلی موضوع راجداودراختیارتان قرارمی دهد)درقسمت تطبیق نیزآوردیم (تطبیق درواقع قراردادن شاخصه های اصلی سوژه درکناریکدیگروهمچنین خلاصه نمودن موضوع بصورت کلی می باشدالبته درذهنیتی که ازحس بینایی قبلا"بدست آورده ایم نیزاین ویژگی خلاصه شدن منظورمی شود.دراین حالت سمبول هاکم کم شناسایی  شوند).درطنزآرایی دنباله دارمشکل این است که ماباسمبول هاونمادهای بسیاری روبروهستیم که حذف هریک باعث ازبین رفتن کل موضوع می گردد.لذااین شاخه هارادسته بندی نموده ودرچندتصویردرکناریکدیگربه گونه ای که روال حرکتی یکنواختی داشته باشد، قرارمی دهیم.مواردیکه دراجرای یک اثربایدمدنظرقراربگیردعبارتنداز:

_ تعدادتصاویربه حداقل رسیده تامخاطب راخیلی سریع به نتیجه برسانیم.به یادداشته باشیم خلاصه شدن عامل اصلی ماندن اثردرحافظه است.می دانیم حافظه اندوخته های ماراخلاصه وطبقه بندی می نماید.

_ مراحل باید تابلوبه آسانی دارای ترتیب ، شروع وانتهاوهمراه بایکنواختی باشدتاچشم همچون دیدن یک تابلوبه آسانی تاانتهای آن بلغزد ودرنتیجه علامت گذاری معنی می یابد.نکته مهم درعلامت گذاری آنستکه خودعلامت نبایدچشم رانگه دارد.بسیاری درزیرهرتصویرازاثرخودشماره می گذارند، درنظربگیریم دریک اثرطنزآرایی دنباله دار، هشت تصویرداشته باشیم، دراین حالت ازیک تاهشت درزیرتصاویرنوشته شده است.ایرادبزرگ آنست که مخاطب هشت باربرروی شماره مکث نموده ودرذهنش آنراتکرارمی نماید.این امرخودباعث ازبین رفتن یکنواختی دراثرمی شود.صحیح آنست که درابتداشروع تصاویربایک فلش، خط روال حرکتی به مخاطب عرضه گردد.درصورتیکه تصاویردرسه طبقه ویابیشترباشندمی توان برای هرطبقه فلش راتکرارنمود.

_ دیده می شودهنرجویان درابتدابراساس حس نوآوری درطنزآرایی دنباله دارسعی برآن دارنددراندازه تصاویروکادرهایکنواختی رابشکنندکه این خودبزرگترین ضربه رابه هدفشان خواهدزدچراکه چشم یکنواختی رامی پسنددوشکستن یکنواختی باعثمی گردد مخاطب بیش ازیکباربه تصاویرشمانگاه نکندوناخودآگاه احساس شلختگی درتصاویر می نمایدشمامی توانیددرکادرهای یک اندازه حجم سمبولهایتان رابزرگ وکوچک نماییدکه این خوددرمواقع خاص اهمیت ویاعدم آنرانشان می دهددرهرصورت کادرهابایدهم اندازه باشند.

_ درسرزمین های مختلف انسانهاازبدوکودکی درمدارس می آموزندکه چگونه بخوانندوبنویسند.درطول سالیان درازچشمهای انسان درهنگام نگاه به صفحه، طبق عادت دیرینه ازسمتی، دیدن تصویرراآغازمی نمایدکه می خواندومی نویسد.درکشورماایران رسم الخط زبان فارسی ازسمت راست آغازمی گردد، لذااین تمایل وجودداردکه تصاویردنباله دارازسمت راست آغازگردد.شمادرکشورهایی که رسم الخط لاتین راداراهستند، می بینیدکه تصاویرازسمت چپ شروع می شود.

_ آخرین مسئله ایکه باید مدنظرداشته باشیم نوسانات وتغییرات درنمادهاست که هرتصویرازیک اثرطنزآرایی دنباله داربایدسمبولهایش دریک فرآیند قابل قبول بزرگ وکوچک ، بالاوپایین گردد.چراکه نبایدتغییرات باعث گم شدن موضوع ویادرسایه قرارگرفتن دیگرنمادهای باارزش اثرشود.ازلحاظ رنگی نیز، تغییرات رنگ نبایددرتصاویرناگهانی نباشد.

 

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

تشکرات از این پست
alifanoodi 09303495228 zare58
دسترسی سریع به انجمن ها