0

دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41806
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)
یک شنبه 7 اردیبهشت 1393  12:42 PM

مراحل تکوینی سوژه

 

درجلسات اولیه آموزش بیشترین سئوال هنرجویان درموردچگونه یافتن سوژه می باشد، گاهی ازکارشان ناراضی هستند.چراکه ساعتهافکرکرده اندونهایتا"سوژه ای جهت ارایه اثرنیافته اند، گاهی حتی این مسئله آنقدرسخت می شودکه هنرجوازادامه آموختن سربازمی زند.

راه چاره بسیارآسان می باشد.کافیست درخوددست به طبقه بندی مراحل تکوینی سوژه بزنید، ساده ترازآن که شمابایدپرش های ذهنی خودراازبین ببرید، چراکه ذهن خلاق است امااین خلاقیت آنگاه به اثری بدیع تبدیل می شودکه برروی یک موضوع تعمق ومکث نماید.اولین گام تمرکزفکری برروی موضوع، نقاط قوت وضعف وبه کلی کسب اطلاعات اولیه نسبت به آن می باشد.

درمرحله بعد، نوبت به استفاده ازداده های قبلی می رسدموضوعی راکه اکنون مدنظرداریدکمی بازنموده وبه داده های قبلی ذهنتان رجوع وآنهارابرای باروری سوژه بکارگیرید.سپس نوبت ارتباط وجودی باموضوع است.موضوع وقتی باروح ووجودشماآمیخته می شودکه احساس شریک بودن درمسئله رابنماییدتااثری دلنشینترپدید آورید.

استفاده ازحس بینایی مرحله بعدی است.دراین مرحله(موضوع) درذهن شمامصورشده وقالبهای شکلی دراندیشه شماجای گرفته ورژه تصاویرآغازمی گردد.مرحله بعد جوشش درونی است که سوژه رابه مرحله تکوینی خودنزدیک می کند.مسلما"شماهم ازهمان ابتداکه خواسته ایدهنرجوی این هنرشوید، جوشش درونی باشمابوده است، امادراینجاقلیان روحی مدنظرمی باشد.شماتمامی ذهنیت خودرابکارگیرید، اندیشه شمابرایتان موضوع راچون نموداری آماری بررسی وشاخصه های اصلی موضوع راجداودراختیارتان قرارمی دهد.حالانوبت به قدرت تطبیق می رسد، فرایندتطبیق درواقع قراردهی شاخصه های اصلی درکناریکدیگراست.البته درذهنیتی که ازحس بینایی به دست آورده ایم ، نیزاین خلاصگی منظورشود.

دراین حالت سمبول هاکم کم شناسایی می شوندوشمامی توانیدنمادهارامشاهده نماییدکه دراجرای موضوع یاری دهنده شماهستند.دیگرآنکه ریاضت درونی بعنوان وجه تمایزابتدایی یک هنرمندنسبت به دیگران است.ریاضت طعم تلخ محرومیت، قالیتهای مضاعفی به انسان می دهد.هنرمندان ثروتمندی بوده اندکه خودرابه بسیاری ازمصیبتهای مادی گرفتارکرده اند، تابتوانندآثاری جذابترارایه دهند.اندیشه آزادی خواهانه رادروجودشان بارورکرده اند، تابتوانددآثاری درجهت پاره کردن زنجیرهای استبدادبیابند.ریاضت درونی عالی ترین هدیه اش به یک هنرمندکسب انرژی های معلق درفضاست.مثلا"ناخودآگاه، کسی رادوست داریدویاازکسی خوشتان نمی آید، حتی درمورد محیط هاوموضوعات متفاوت این مساله صادق است درستی ویااشتباه دراین مواردبه میزان ریاضت درونی هنرمندبستگی دارد.انرژی های  معلق لاقیدی راازبین می بردوبه اثرروح می بخشدکه خودگاهی موجب تعجب شخص هنرمندمی گردد.درواقع موضع گیری مارانسبت به حوادث اطرافمان مشخص می سازد.

درآخرین مرحله فراردهی سمبولهادرکناریکدیگرمی باشد.آنهم باکمی ذوق وبهره ازاساتیداین هنرقابل دستیابی است.براین اساسشمااثری کامل پدیدمی آورید، شاید عده ای ازهنرجویان مراحل تکوینی سوژه راپیچیده بنامند، توصیه آنست چندبارکل مطلب رابخوانند پس ازآن بصورت غیرارادی دقیقا" همین مراحل راجهت خلق یک اثرهنری طی خواهند نمود.
 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

تشکرات از این پست
alifanoodi zare58
دسترسی سریع به انجمن ها