0

دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41806
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)
سه شنبه 2 اردیبهشت 1393  12:24 PM

کاربردرنگ درطنزآرایی

 

هنرجویانی رادیده ام (ازقول نویسنده کتاب) که برای آموختن رشته نقاشی، فکروذهنشان متوجه رنگ، روغن وبوم بوده است درحالیکه پایه هنرهای تجسمی یعنی طراحی راهنوزفرانگرفته اند.درواقع رنگ وجذابیت تابلوهای نقاشی آنهارافریفته خودنموده است.وآنگاه که بدون این پشتوانه مشغول بکارمی شوند، دیگرطراحی بصورت سیاه سفیداغنایشان نمی کند.درواقع استعدادخودراآلوده کرده اندوخیلی زودیادروادی سبک های مدرن نقاشی گم می شوندویابه کلی عشق به طراحی راازدست می دهند.

هنرجوی این رشته بایدبداندعناصری که اورادرجهت رسیدن به هدفش کمک می کند، هریک جایگاه خاص خودرادارامی باشد.

هدف طنزآرایی ارایه طراح زیبابرای تزیین یک مکان نیست، بلکه موضوع وسوژه ای است جهت ایجاددگرگونی درمخاطب، قاعدتا"چنین حرکتی درنقاشی بسیاراندک می باشد.رنگ دراین هنربه آن اندازه ای است که به سوژه ونمادهالطمه ای واردنکند.مخاطب بایدبدون هیچ گونه مزاحمت تصویری واردعرصه موضوع گردد. برای همین است که طنزآراهااغلب پیام خودرابااستفاده ازخط وهاشوربیان می کنند.هنوزهم طنزآرایان بسیاری هستندکه رنگ راعنصرتحمیلی به این هنرمی دانند، استدلالشان اینگونه است که رنگ قابلیت موضوعی اثروهمچنین میزان تاثیرگذاری آنرابه خاطردرخششهای خاص خودکم وزیادویاحتی ازبین می برد.آنچه طنزآرادراین زمینه می بایدبداندآن است که رنگ رابه ضرورت وبسیاراندک مورداستفاده قراردهد.ونیزشناخت کاملی ازروانشناسی رنگها(که درمبانی هنرهای تجسمی ازآن صحبت شده است) برسد.

یکی ازدلایلی که رنگ توانسته است دراین وادی برای خودجایگاهی بیابد، درخواست های مکرر مدیران نشریاتی است که به صورت رنگی به چاپ می رسند.این مسئله خارج ازخواسته های اصلی هنرمندان جهت ارایه آثارشان است..بدنیست درهمین جایک نکته ظریف عرض نماییم وآن جدی گرفتن طراحی می باشد.بدانیداگرازبهترین رنگهاوامکانات بهره جویید،اماطراحی تان ضعیف باشد، درواقع کاری نکرده اید.مادرهنرهای تجسمی ، طراحی است وآموختن آن به معنای ورودابتدایی به این هنر.

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

تشکرات از این پست
hosseinbmi alifanoodi zare58
دسترسی سریع به انجمن ها