0

دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41806
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)
پنج شنبه 28 فروردین 1393  11:22 AM

چهره درطنزآرایی

 

طنزآرایی چهره، عوام پسندانه ترین نمونه پس ازفکاهی است دراین حالت شخصیتهای متنفذ، صاحب منصبان، اشراف زادگان ونخبگانی که زندگی آنهاورای زندگی عامه است موردتوجه طنزآراقرارمی گیرد.طراحی چهره ودرهم ریختن آن به تنهایی طنزآرایی محسوب نمی شودبلکه اثری راطنزآرایی می نامیم که دارای موضوع وتفکرباشد.

اجرای خوب یک اثرازچهره آنگاه پذیرفته می شودکه به همراهش(موضوع) به گونه ای تصویرشودآنگاه چهره تنهاقسمتی ازکل اثرطنزآرایی خواهدبود.بسیاری فکرمی کنندطنزآرایی چهره، حمله به شخصیت ویاجایگاه اجتماعی اشخاص متنفذوصاحب قدرت می باشددرحالیکه آنان این شانس راآورده اندتاموردتوجه هنرمندان این رشته واقع شوندوخواه ناخواه شخصیتی عامه پسندمی یابند.مردم دوست دارندروسایشان اشخاص دست یافتنی، خوش برخورد، ودرعین حال خنده روباشند.طنزآرایان این خواسته مردم وصاحب منصبان رابرآورده می کنند.بایددانست اکنون دربسیاری ازکشورهاسیاستمداران واشخاصی که درصحنه سیاسی طالب حضوروجایگاه اندپول زیادی هزینه می کنندتاچهره های آنهابه هم ریخته ومضحک شده، دردسترس عموم قرارگیرد.جالب اینکه بسیاری ازهزینه کنندگان نشریات فکاهی وطنزجهان سیاستمداران،اشراف زادگان وصاحب قدرت هستندآنهادرآرزوی چهره طنزآرایی شده خویش می باشند.این نوع تبلیغ به مراتب قوی ترازهزاران پوستربزرگ است.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

تشکرات از این پست
alifanoodi zare58
دسترسی سریع به انجمن ها