0

دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41806
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)
یک شنبه 24 فروردین 1393  12:45 PM

کادربندی درطنزآرایی(کاریکاتور)

 

هیچ عنصر بصری محدودنیست، مگرباوجودکادر، که دراینصورت موقعیت، اندازه، وزن وریتم آن آشکارمی گردد.درطنزآرایی کادربندی جایگاهی خاص می یابد.گاهی هنرجویان براین تصوراندکه تمامی فضای کادرخودرابایدازفضای سفیدخالی کنندوگله وشکایت شان بیشترمتوجه این فضای خالی است، چراکه سوژه وسمبولهانتوانسته اندآن قسمتهاراپرنمایند. غافل ازاینکه همان فضاخودجزئی ازموضوع می باشد.

دیدبازطنزآرامی تواندفرم هارابصورت منسجم وحساب شده درکناریکدیگرقراردهد.دراین حالت فضاجنبه تشدیدکننده به خودمی گیرد، گاه حتی ممکن است کادرشکسته ودرهم ریخته شودوحس مبالغه نمودی آشکارمی یابد.همانگونه که درمبانی هنرهای تجسمی می خوانیم، یک نقطه برصفحه می توانددرهرقسمت ازکادروضعی بخصوص داشته باشد، مثلا"دربالای کادربی وزن ودرپایین کادرسنگین به نظرمی آید، بایدبه این مواردتوجه شود.درطنزآرایی دنباله دارقسمتهای مجزابایدباهم ارتباط فرمی داشته باشندواستفاده ازکادربندی های عمودی ویاافقی نبایدبه انسجام اثرلطمه ای واردسازد، تانقاط گریزدرآن دیده نشود.چراکه دراینصورت هدف هنرمندتحت تاثیرکادربندی نادرست قرارمی گیردوطرح ازانسجام خوبی برخوردارنخواهدبود.بایددانست منظورازتحلیل این هنرآنستکه شماسالهاخودرادرورطه تجربه های انجام شده ، قرارندهید.

شایددرچندسال ابتدای طراحی موردتشویق وتمجیداطرافیان قراربگیرید، ولیکن این مسئله نبایدشماراازحرکت به جلوبازداردوبدانیددراین راه ناشناخته های بسیاری وجوددارد.باتشکر

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

تشکرات از این پست
alifanoodi zare58
دسترسی سریع به انجمن ها