0

دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41939
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:دوره آموزشی طنزآرایی(کاریکاتور)
یک شنبه 17 فروردین 1393  8:12 AM

انسجام درطنز

 

دراین هنرسمبول هاونحوه قرارگیری آنهابه گونه ای می باشدکه مارابدون سردرگمی به سوی مفاهیم باطنی اثرمی کشاند.پراکندگی سمبول هامی توانداثرمان رادچارضعف کندودرصد تاثیرگذاری آنراپایین بیاورد.هرچنددرگرافیک ازتراکم موضعی برای جلب توجه بیشتر استفاده می شود،امادراین هنرسعی برآن است که سمبولهابرحسب سوژه درکناریکیدیگرقرارگیرند.

فرم های کم اهمیت ترسایه واروانتزاعی دراطراف نمادهای اصلی قرارمی گیرند، واضح ترنکه نمادهای اصلی دارای خطوط قوی ترودرصورت رنگی بودن پررنگترريا، شفافتروباخلوص رنگی بیشترخواهدبود.هرچه ازعناصراصلی اثردورمی شویم ازمقدارخطوط ورنگ هاکاسته می گردد.

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

تشکرات از این پست
09303495228 siryahya alifanoodi zare58
دسترسی سریع به انجمن ها