دانلود BOOM شماره 4 - ماهنامه گرافیک دیجیتال و هنر مفهومی

عناوین ماهنامه بوم شماره 4:
- حرف اول
دانلود
- پیشنهاد یک حرفه ای
- معرفی یک هنرمند، محمد حسن آزادگان، فیل استراب
- چای و گپ
- یک نرم افزار، یک ترفند، بهبود تصاویر گرافیکی با تعیین عمق میدان
آموزش
- گزارش ویژه
- گالری ماه
- و...