0

مديريت فايل ها و دايرکتوری ها در ASP.NET

 
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

مديريت فايل ها و دايرکتوری ها در ASP.NET ( بخش سوم )
چهارشنبه 8 آذر 1391  9:21 AM

در اين بخش به بررسی ساير عمليات متداول مرتبط با فايل ها و دايرکتوری ها و يک نمونه مثال کاربردی خواهيم پرداخت .

حذف يک دايرکتوری
 برای حذف يک دايرکتوری می توان از متدهای Directory.Delete و يا DirectoryInfo.Delete استفاده نمود. کد زير نحوه انجام اين کار را نشان می دهد :

حذف يک دايرکتوری

<%@ Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>
<%
Directory.Delete("C:\Test")
Dim dir As DirectoryInfo
dir = New DirectoryInfo("C:\Test")
dir.Delete 

%>

توضيحات
در صورتی که قصد حذف يک دايرکتوری را داشته باشيم که موجود نمی باشد ، با يک خطای  DirectoryNoFound ، مواجه خواهيم شد. اگر قصد حذف يک دايرکتوری را داشته باشيم که در آن فايل و يا دايرکتوری های ديگری موجود می باشد، با يک خطای IOException مواجه خواهيم شد. برای حل اين مسئله ، می توان از نسخه overload متد Delete استفاده نمود. در چنين مواردی در زمان استفاده از متد Delete ، می بايست در رابطه با حذف و يا عدم حذف فايل ها و يا دايرکتوری های موجود در يک دايرکتوری  تعيين تکليف شود.  کد زير نحوه انجام اين کار را نشان می دهد :

حذف يک دايرکتوری با تعيين تکليف در رابطه با فايل ها و دايرکتوری ها موجود در آن 

<%@ Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>
<%
Directory.Delete("C:\Test",True)
Dim dir As DirectoryInfo
dir = New DirectoryInfo("C:\Test")
dir.Delete (True)

%>

حذف يک فايل
برای حذف يک فايل می توان از متدهای File.Delete و يا FileInfo.Delete ، استفاده نمود . کد زير نحوه انجام اين کار را نشان می دهد :

حذف يک فايل

<%@ Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>
<%
File.Delete("C:\Test.txt")
Dim file1 As FileInfo
file1 = New FileInfo("C:\Test.txt")
file1.Delete 

%>

توضيحات
در صورتی که قصد حذف فايلی را داشته باشيم که موجود نمی باشد ، با يک خطاء و يا exception خاصی برخورد نخواهيم کرد، مگر اين که بخشی از آدرس مشخص شده در مسير ( Pathname ) وجود نداشته باشد . در چنين مواردی با خطائی از نوع DirectoryNotFoundException مواجه خواهيم شد .

خصلت ها و صفات فايل ها و دايرکتوری ها
بر روی فايل ها و دايرکتوری ها می توان عمليات مشترک و مشابهی نظير "حذف " را انجام داد . فايل ها و دايرکتوری ها دارای خصايص مشترک و مشابهی نظير تاريخ ايجاد ، نام کامل و يا صفات نيز می باشند . کلاس FileSystemInfo دارای اعضائی است که می توان آنان را در ارتباط با فايل ها و يا دايرکتوری ها بخدمت گرفت . کلاس های DirectoryInfo و FileInfo ازکلاس فوق مشتق شده اند .

خصلت های کلاس FileSystemInfo 

توضيحات Read / Write نوع  نام

 صفاتی نظير Hidden ، archive و Read-only   ، مرتبط با يک فايل را برمی گرداند .

R / W

FileAttributes Attributes

زمان ايجاد فايل و يا دايرکتوری را برمی گرداند

R / W

System.DateTime CreationTime

آخرين زمان مراجعه به فايل و يا دايرکتوری را برمی گرداند

R / W

System.DateTime LastAccessTime

آخرين زمان ويرايش يک فايل و يا دايرکتوری را برمی گرداند

R / W

System.DateTime LastWriteTime

وضعيت موجود بودن يک فايل و يا دايرکتوری را مشخص می نمايد.

R

Boolean Exists

انشعاب فايل و يا دايرکتوری را برمی گرداند ( به همراه نقطه). برای يک  دايرکتوری،انشعاب متن موجود پس از آخرين نقطه  در نام است .

R

String Extension

 نام فايل و يا دايرکتوری را متناسب با نام دايرکتوری مربوطه بر می گرداند .

R

String Name

نام کامل فايل و يا دايرکتوری را برمی گرداند .

R

String FullName

متدهای کلاس  FileSystemInfo

توضيحات  نام

حذف فايل و يا دايرکتوری

Delete

بهنگام سازی هر نوع اطلاعات cache شده( نظير تاريخ ايجاد فايل)

Refresh

وضعيت موجود بودن يک فايل و يا دايرکتوری را مشخص می نمايد.

Exists

 

مثال : ايجاد يک مرورگر  فايل و دايرکتوری
برای آشنائی با نحوه استفاده ازصفات و برخی متدها و خصلت های کلاس های DirectoryInfo و FileInfo به بررسی يک مثال کاربردی ( ايجاد يک مرورگر فايل ) ، خواهيم پرداخت . برنامه  فوق يک مسير(PathName ) را از ورودی دريافت و تمامی فايل ها و دايرکتوری ها موجود در آن را نمايش خواهد داد .

مرحله اول : تايپ کد زير با استفاده از يک ويرايشگر

ايجاد يک مرورگر فايل و دايرکتوری

<%@ Import Namespace="System.IO" %>

<script runat="server">
Sub Page_Load( sender as object, e as EventArgs)
    if not Request("dir") is nothing then
        DirName.Value = Request("dir")
   end if
End Sub
</script>

<Html dir="rtl">
<font face="Tahoma" size="3">
<h3>مرورگر فايل و دايرکتوری </h3></Font>
</html>

<form runat="server" dir="rtl">
نام دايرکتوری <input type="text" id="DirName" size="20" dir="ltr"
value="c:\program files\internet explorer" runat="server" >
<input type="submit" value="مشاهده ">
</form>

<%
dim dir as DirectoryInfo
dim anchor as string

' Get the information about the selected directory

dir = new DirectoryInfo( DirName.Value )

Response.Write("<h4>دايرکتوری های موجود در " & DirName.Value & "</h4>")

Response.Write("<table>")
Response.Write("<tr bgcolor=""#336699"" style=""border-collapse: collapse; color: #ffffff"">")
Response.Write("<td>")
Response.Write( "نام" )
Response.Write("<td>")
Response.Write( "تاريخ آخرين تغييرات" )
Response.Write("</tr></font>")

dim SubDir as DirectoryInfo

for each SubDir in dir.GetDirectories()
  anchor = "<a href='" & "FileBrowser.aspx?dir=" & SubDir.FullName & "'>" + SubDir.Name & "</a>"
  Response.Write("<tr dir=""ltr"">")
  Response.Write("<td>" & anchor & "</td>" )
  Response.Write("<td>" & SubDir.LastWriteTime & "</td>" )
  Response.Write("</tr>")
next

Response.Write("</table>")

if ( not dir.Parent is nothing ) then
anchor = "<a href='" & "FileBrowser.aspx?dir=" & dir.Parent.FullName & "'>" & dir.Parent.FullName & "</a>"
Response.Write("<p>دايرکتوری ريشه " & anchor )
end if

Response.Write("<h3>فايل های موجود در " & DirName.Value & "</h3>")

Response.Write("<table>")
Response.Write("<tr bgcolor=""#336699"" style=""border-collapse: collapse; color: #ffffff"">")
Response.Write("<td>نام فايل</td>" )
Response.Write("<td>تاريخ آخرين تغييرات</td>" )
Response.Write("<td>ظرفيت</td>" )
Response.Write("<td>وضعيت فايل</td>" )
Response.Write("</tr>")

dim f as FileInfo
dim mystr As String

for each f in dir.GetFiles()
   Response.Write("<tr dir=""ltr"">")
   Response.Write("<td>" & f.Name )
   Response.Write("<td>" & f.LastWriteTime & "</td>")
   Response.Write("<td>" & f.Length.ToString() & "</td>" )
   if ( (f.Attributes and FileAttributes.ReadOnly) <> 0 ) then
      mystr ="فقط خواندنی"
   end if
  if ( (f.Attributes and FileAttributes.Hidden) <> 0 ) then
      mystr ="مخفی"
   end if
   if ( (f.Attributes and FileAttributes.System) <> 0 ) then
       mystr ="سيستم"
   end if
   if ( (f.Attributes and FileAttributes.Archive) <> 0 ) then
       mystr ="آرشيو"
   end if
   Response.Write( "<td>" & mystr & "</td>" )
   Response.Write("</tr>")
next
Response.Write("</table>")
%>

مرحله دوم :  پس از ذخيره کد فوق در فايلی با نام FileBrowser.aspx و مشاهده آن در مرورگر ، خروجی زير را خواهيم داشت : 

 

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها