0

مقالات روانشناسی

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات روانشناسی
یک شنبه 3 اردیبهشت 1391  5:11 PM

 7 : پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز) بهار 1390; 6(21):129-149.
 
بررسي اثربخشي آموزش غني سازي روابط بر ارتقاي خوش بيني و شادماني زناشويي زوجين
 
عيسي نژاد اميد,احمدي سيداحمد,بهرامي فاطمه,باغبان ايران,شجاع حيدري مريم
 
 
 

اين پژوهش با هدف تعيين تاثير غني سازي روابط بر خوش بيني و شادماني زناشويي زوجين شهر اصفهان صورت گرفت. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل بود. به منظور اجراي پژوهش 36 زوج در دو گروه آزمايش (20 زوج) و گواه (16 زوج) به طور تصادفي جايگزين شدند. متغير مستقل غني سازي روابط بود که در 8 جلسه بر روي گـروه آزمايش انجام شد و در گـروه گواه هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه شادماني زناشويي (MHS) و پرسشنامه جهت گيري به زندگي (LOT-R) بود. براي تحليل داده ها از تحليل کوواريانس اسـتفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه غني سازي روابط بر افزايش نمره شادماني زناشويي زوجين (P<0.05) و خوش بيني (P<0.01) موثر بوده است. نتايج پيگيري پس از يک ماه نشان داد که بين گروه آزمايش و گواه در ميزان شادماني زناشويي و خوش بيني تفاوت وجود دارد (P<0.001) و اثربخشي غني سازي بعد از يک ماه باقي مانده است. نتايج پژوهش نشان داد که مـهارت هاي غني سازي روابـط، خوش بيني و شادماني زناشويـي را افزايش داده است که با يافـته هاي پژوهش هاي قبلي همسو است. يافته هاي اين پژوهش مي تواند اطلاعات مفيدي را براي پژوهشگران، مشاوران و روان درمانگران در مورد اثر بخشي غني سازي روابط بر بهبود ابعاد روابط زناشويي فراهم نمايد.

 
كليد واژه: غني سازي روابط، شادماني زناشويي، خوش بيني
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها