0

درس شصت و هفتم تماشای مسابقات

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و هفتم تماشای مسابقات
شنبه 27 فروردین 1390  11:57 AM

تبریزی:شوت خوب!

چن: می توانیدبگویید "好球!"

تبریزی好球:

چن "好":یعنی خوب.

تبریزی好。:

چن "球": یعنی توپ در اینجا یعنی شوت.

تبریزی球。:

چن: "好球!"شوت خوب.

تبریزی好球! :

گفتگوی سوم

آ好球!:

ب你希望谁赢?:

آ当然是中国队了。:

ب中国队总是被韩国队打败。:

چن: امیدوارید کدام تیم پیروز شود؟"你希望谁赢?"

تبریزی你希望谁赢?:

چن "希望":یعنی امیدوار بودن.

تبریزی希望。:

چن "谁": یعنی کی ، کدام.

تبریزی谁。:

چن: "赢"پیروز شدن، موفق شدن.

تبریزی赢 :

چن: امیدوارید کدام تیم پیروز شود؟"你希望谁赢?"

تبریزی你希望谁赢?:

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها