0

آموزش MVC

 
mtk_designer
mtk_designer
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آذر 1390 
تعداد پست ها : 157

آموزش ASP.NET-ایمیل
پنج شنبه 28 آبان 1394  7:57 AM


WebMail Helper

WebMail Helper فرایند ارسال نامه از طریق برنامه کاربردی وب با استفاده از پروتکل SMTP را آسان می کند.


سناریو: پشتیبانی از رایانامه(ایمیل)

برای نمایش استفاده از رایانامه، یک صفحه ورودی برای پشتیبانی ورودی ایجاد می کنیم، و اجازه می دهیم کاربر صفحه را به صفحه دیگری ارسال کند، و یک رایانامه برای پشتیبانی مشکل ارسال کند.


 ابتدا: صفحه AppStart خود را ویرایش نمایید.

اگر برنامه کاربردی این بیاموز را تاکنون ایجاد کرده باشید، صفحه ای با عنوان AppStart.cshtml_ را با محتوای زیر هم اکنون در اختیار دارید:

_AppStart.cshtml

@{
WebSecurity.InitializeDatabaseConnection("Users", "UserProfile", "UserId", "Email", true);
}

برای راه اندازی کردن WebMail helper، ویژگی های WebMailی که در زیر آمده است را به صفحه AppStart خود اضافه نمایید:

_AppStart.cshtml

@{
WebSecurity.InitializeDatabaseConnection("Users", "UserProfile", "UserId", "Email", true);
WebMail.SmtpServer = "smtp.example.com";
WebMail.SmtpPort = 25;
WebMail.EnableSsl = false;
WebMail.UserName = "support@example.com";
WebMail.Password = "password-goes-here";
WebMail.From = "john@example.com";

}

شرح ویژگی ها:

SmtpServer:نام سرور SMTP است که قرار است استفاده شود تا رایانامه ها را ارسال کند.

SmtpPort: شماره پورتی است که سرور برای ارسال تراکنش های SMTP (رایانامه ها) استفاده خواهد کرد.

EnableSsl:True، اگر سرور می بایست از (SSL (Secure Socket Layer برای رمز نگاری استفاده کند.

UserName: نام کاربری حساب SMTP که برای ارسال رایانامه استفاده می شود.

Password: رمز عبور حساب SMTP است.

From: عنوان راانامه ای است که در آدرس نمایش داده می شود. (اغلب همان نام کاربری است)


مرحله دوم: یک صفحه ورودی رایانامه ایجاد کنید:

سپس یک صفحه ورودی ایجاد نمایید، و نام آن را Email_Input بگذارید:

Email_Input.cshtml

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Request for Assistance</h1>

<form method="post" action="Email_Send.cshtml">
<label>Username:</label>
<input type="text name="customerEmail" />
<label>Details about the problem:</label>
<textarea name="customerRequest" cols="45" rows="4"></textarea>
<p><input type="submit" value="Submit" /></p>
</form>

</body>
</html>

هدف از صفحه ورودی، جمع آوری اطلاعات و سپس ارسال داده ها به صفحه دیگر است که این صفحه می تواند اطلاعات را به عنوان رایانامه بفرستد.


مرحله سوم: یک صفحه ارسال رایانامه ایجاد نمایید.

سپس صفحه ای ایجاد نمایید که برای ارسال رایانامه استفاده می شود. نام این صفحه را Email_Send بگذارید.

Email_Send.cshtml

@{ // Read input
var customerEmail = Request["customerEmail"];
var customerRequest = Request["customerRequest"];
try
{
// Send email
WebMail.Send(to:"someone@example.com", subject: "Help request from - " + customerEmail, body: customerRequest );
}
catch (Exception ex )
{
<text>@ex</text>
}
}

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها