مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب Area
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  4:53 PM

تعریف و کاربرد

یک منطقه در نگاشت تصویر مشخص می کند.


تفاوت بین HTML و XHTML

در HTML برچسب area برچسب پایانی ندارد. 
در XHTML برچسب area باید حتما بسته شود.


نکات

نکته:عنصر area همیشه در داخل عنصر map بصورت تودرتو قرار دارد. 
نکته:موجودیت usemap در عنصر img همان موجودیت id,name در برچسب map است. بنابراین ما هردو موجودیت name,id را به map اضافه کردیم.


 

موجودیت های مورد نیاز

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

موجودیت مقدار توضیحات DTD
alt text یک متن داخلی برای محوطه مشخص می کند. STF

 

خواص انتخابی

موجودیت مقدار توضیحات DTD
coords

if shape="rect" then
coords="left,top,right,bottom"

if shape="circ" then
coords="centerx,centery,radius"

if shape="poly" then
coords="x1,y1,x2,y2,..,xn,yn"

برای منطقه قابل کلیک یک مختصات تخصیص می دهد. STF
href URL URL مقصد منطقه را مشخص می کند. STF
nohref true
false
از نگاشت تصویری به منطقه جلوگیری می کند. STF
shape rect
rectangle
circ
circle
poly
polygon
ظاهر منطقه را مشخص می کند. STF
target _blank
_parent
_self
_top

URL هدف کجا باز شود:

  • URL - blank_ هدف در یک پنجره جدید باز می شود.
  • URL - self_ هدف در همان قابی که کلیک شده باز می شود
  • URL - parent_ هدف در قاب مادر باز خواهد شد.
  • URL - top_ هدف در تمام پنجره باز خواهد شد
TF

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang, tabindex, accesskey

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, onfocus, onblur

تشکرات از این پست
ehsan007060
دسترسی سریع به انجمن ها