مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب OL
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  4:19 PM

تعریف و کاربرد

برچسب ol آغاز یک لیست شمارشی را تعریف می کند.


تفاوت بین HTML و XHTML

موجودیت های "compact","start","type" از عنصر ol در HTML 4.0 توصیه نمی شوند.
موجودیت های "compact","start","type" از عنصر ol در XHTML پشتیبانی نمی شوند.


نکات

نکته:برای معرفی نوع لیست ها از style استفاده کنید.


مثال

منبع خروجی
<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
</ol>
  1. Coffee
  2. Tea

خواص انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset. 

موجودیت مقدار توضیحات DTD
compact compact_rendering توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
start start_on_number تعداد را برای شروع تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
type A
a
I
i
1
نوع لیست را تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها