مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب Thead
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  4:03 PM

تعریف و کاربرد

یک سرتیتر برای جدول تعریف می کند.
عناصر thead,tfoot,tbody شما را قادر می سازند که سطرها را گروه بندی کنید. هنگامی که شما یک جدول می سازید ممکن است که یک سطر سرتیتر بخواهید و سطرهایی که مقادیر داده دارند و سطرهای مجموع در پایین قرار گیرند. این تقسیم بندی مرورگر را قادر می سازد که بر روی جدول بطور مستقل از سرتیتر و پاورقی حرکت کند. هنگامی که جدول های بزرگ چاپ می شوند سرتیتر وپاورقی جدول ممکن است در هر صفحه تکرار شود که حاوی داده های جدول است.


تفاوت بین HTML و XHTML

تفاوتی ندارد.


نکات

نکته: برچسب thead باید حاوی برچسب tr در داخلش باشد. 
نکته: اگر شما از عناصر thead,tfoot,tbody استفاده می کنید شما باید از هر عنصری استفاده کنید. آنها باید بدین صورت نشان داده شوند:<thead> ,<tfoot>,<tbody> بنابراین مرورگرها اول پاورقی را نمایش می دهند و بعد داده ها را.شما باید از این برچسب در میان برچسب <table> استفاده کنید.
نکته: اگر thead,tfoot,tbody به ندرت استفاده می شوند ،بدلیل پشتیبانی بد مرورگرهاست. انتظار می رود که این در نسخه های بعدی XHTML عوض شود.


مثال

منبع خروجی
<table border = "1">
<thead>
<tr>
<td>This text is in the THEAD</td>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>This text is in the TFOOT</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<td>This text is in the TBODY</td> 
</tr>
</tbody>
</table>
This text is in the THEAD
This text is in the TFOOT
This text is in the TBODY

خواص انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset. 

موجودیت مقدار توضیحات DTD
align right
left
center
justify
char
چیدمان متن را در سلول تعریف می کند. STF
char character یک کاراکتر به منظور چیدن متن تعریف می کند 
(طریقه استفاده "align="char)
STF
charoff pixels
%
چیدمان مبدا اولین کاراکتر را تعیین می کند.

نکته: فقط زمانی استفاده شود که "align="char!

STF
valign top
middle
bottom
baseline
چیدمان عمودی در سلول را تعریف می کند. STF

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها