مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب Table
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  3:55 PM

تعریف و کاربرد

برچسب table یک جدول تعریف می کند. داخل این برچسب، می توانید سرستونها، سطرها، سلولهای جدول و یا جدولی دیگر وارد کنید.


تفاوت بین HTML و XHTML

موجودیت "align" و "bgcolor" در HTML 4.01 دیگر توصیه نمی شوند.

موجودیت "align" و "bgcolor" در XHTML 1.0 نوع Strict دیگر توصیه نمی شوند.


مثال

منبع خروجی
<table border = "1">
<tr>
<td>Cell A</td>
<td>Cell B</td>
</tr>
</table>
Cell A Cell B

 


خواص انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

موجودیت مقدار توضیحات DTD
align left
center
right
چیدمان متن در سلول را تعیین می کند. به جای آن از style استفاده کنید. TF
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
برای سلول رنگ پس زمینه تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
border pixels پهنای حاشیه جدول را تعیین می کند.

نکته: با قرار دادن border="0" جدولی بدون حاشیه بدست می آید!

STF
cellpadding pixels
%
فاصله بین دیواره و محتوای سلولها را تعیین می کند. STF
cellspacing pixels
%
فاصله بین سلولها را می توان با این موجودیت، تعیین کرد. STF
frame void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
نوع نمایش حاشیه بیرونی جدول را مشخص می کند.

نکته: این موجودیت به همراه موجودیت "border" استفاده می شود!

STF
rules none
groups
rows
cols
all
برای تنظیم نمایش خطوط افقی و عمودی درون جدول استفاده می شود.

نکته: این موجودیت به همراه موجودیت "border" استفاده می شود!

STF
summary text خلاصه ای از محتوای جدول را برای بیان در مرورگرهای صوتی تعریف می کند. STF
width %
pixels
عرض جدول را تعیین می کند. STF

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها