مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

مثالهای بیشتر
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  12:22 PM

<html>
<body>
 
<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser 
ignores it.
</p>
 
<p>
This paragraph
contains      a lot of spaces
in the source     code,
but the    browser 
ignores it.
</p>
 
<p>
The number of lines in a paragraph depends on the size of your browser window. If you resize the browser window, the number of lines in this paragraph will change.
</p>
 
</body>
</html>
 
این مثال رفتار برچسب پاراگراف را با نمایش چند نمونه از آن، نشان می دهد.
 
 
<html>
<body>
 
<p>
To break<br>lines<br>in a<br>paragraph,<br>use the br tag.
</p>
 
</body>
</html>
 
با استفاده از برچسب سر خط، به ابتدای خط بعد می رویم. این مثال رفتار این برچسب را نشان می دهد.
 
<html>
<body>
 
<p>
   My Bonnie lies over the ocean.
    My Bonnie lies over the sea.
   My Bonnie lies over the ocean.
  Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>
 
<p>Note that your browser simply ignores your formatting!</p>
 
</body>
</html>
 
با این مثال، متوجه می شوید، در صورتی که از برچسبها استفاده نکنید، صفحه بندی شما، نادیده گرفته می شود.
 
<html>
<body>
 
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>
 
<p>Use heading tags only for headings. Don't use them just to make something bold. Use other tags for that.</p>
 
</body>
</html>
 
در این مثال طریق متمایز کردن جملات سر فصل را می بینید.
 
<html>
<body>
 
<h1 align="center">This is heading 1</h1>
 
<p>The heading above is aligned to the center of this page. The heading above is aligned to the center of this page. The heading above is aligned to the center of this page.</p>
 
</body>
</html>
 
این مثال نشان می دهد که چگونه می توان،محل نمایش جمله، در خط را تعیین کرد.
 
<html>
<body>
<p>The hr tag defines a horizontal rule:</p>
<hr>
<p>This is a paragraph</p>
<hr>
<p>This is a paragraph</p>
<hr>
<p>This is a paragraph</p>
</body>
</html>
 
 
این مثال روش نمایش یک خط افقی را نشان می دهد.
 
<html>
<body>
 
<!--This comment will not be displayed-->
<p>This is a regular paragraph</p>
 
</body>
</html>
 
گاهی، نیاز به نوشتن توضیحی درباره html خود دارید. این توضیح باید در حالت نمایش دیده نشود. این مثال روش نوشتن چنین متن هایی را، داخل html، نشان می دهد.
 
<html>
<body bgcolor="yellow">
<h2>Look: Colored Background!</h2>
</body>
</html>
 
می توانید رنگ زمینه html خود را تعیین کنید. این مثال را ببینید.
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها